جمشید پیمان: فرزندان شریف ایران در قلب قیام تشنگان

1 ــ قیام مردم خوزستان که به ” قیام تشنگان” شهرت دارد، ناگهانی، تصادفی و بی پشتوانه‌ و پیشینه نیست. این قیام در ادامه‌ی ایستادگی چهل و سه ساله‌ی مردم ایران در برابر نظام ضد ایرانی و انسان ستیز جمهوری اسلامی است. ایستادگی که با مسالمت و صلح آمیزی ناب آغاز شده و با توجه به واکنش های ستمگرانه و توام با زندان و شکنجه و اعدام چندین هزار تنی معترضان، به قهر مردمی مجهز شده است!

2 ــ تجربه 43 سال مقاومت و اعتراض و مخالفت با جمهوری اسلامی و پاسخ جنایت آمیز گردانندگان نظام به این اعتراض ها ، بیان این حقیقت است که رژیم ظرفیت اصلاح و تغییر ندارد و مردم برای نجات خود و کشورشان از نکبت دامن‌گستر و فزایند‌ه و توام با جنایت این نظام، چاره‌ای جز براندازیش ندارند!

3 ــ این حق پذیرفته شده‌ی جهانی و مورد تاکید قرار گرفته در اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مردم هر کشوری اگر خواست های بر حق آنان با سرکوب و کشتار نظام حاکم بر آنان روبرو شود و هیچ راهی جز قهر برایشان باقی نماند، می توانند برای احقاق حقشان به آن متوسل شوند. مبارزه ی مسلحانه مردم علیه چنین نظامی در چهارچوب این حق قانونی و پذیرفته شده ی جهانی ، قرار می گیرد!

4 ـــ عرب های خوزستان ایرانی هستند و در چهارچوب استقلال و تمامیت ارضی ایران هیچ فرقی میان آنها و دیگر شهروندان ایرانی نیست. مبارزه با جمهوری اسلامی در هر شکلش در درجه اول عکس العملی است نسبت به جنایت هایی که این نظام علیه شهروندان ایران در بیش از 1648000کیلومتر مربع خاک این کشور مرتکب می شود! این حق هموطنان ما در خوزستان و دیگر مناطق ایران است که برای رسیدن به خواست های دموکراتیکشان در چهارچوب تمامیت ارضی ایران، در صورت لزوم از جمله به مبارزه مسلحانه بپردازند!

5 ـــ مجاهدین خلق و شورای ملّی مقاومت در قلب قیام تشنگان‌اند!ترفندهای حاکمیت آخوندی و کارچاق کنان داخلی و خارجی اش ناتوان تر از آنست که این حقیقت را بی‌رنگ و مخدوش کند!

6 ــ هم نظام ضد ایرانی جمهوری اسلامی و هم وابستگان پیدا و پنهانش همواره این دروغ را پخش کرده و پوشش داده اند که مجاهدین خلق وابسته به این یا آن کشور هستند و از جانب بیگانگان مورد پشتیبانی قرار می گیرند. این دروغ آشکارتر از آنست که نیازی به صرف وقت و انرژی برای نفی و ردّش باشد. رژیم بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین دشمن خود را مجاهدین می داند و درست هم تشخیص داده است. بنا براین برای تضعیف و حذف این دشمن به هر وسیله ای متوسل می شود.

7 ــ هر کس و گروه و سازمانی اگر در هر پوشی و به هر زبان و شیوه ای حرف و عمل نظام جمهوری اسلامی علیه مجاهدین را تکرار و بازپخش کند و به مجاهد هراسی که شیوه ای اصلی نظام است ،بپردازد، جدا از وابستگی یا ناوابستگی اش به نظام آخوندی، همسو و هم‌خط با او و در راستای حفظ این نظام ضد ایرانی عمل می کند! خواه الهه هیکس باشد یا ملیحه محمدی یا بی بی سی یا سلطنت طلب یا جمهوری خواه یا فلان بریده مزدور و تواب!

8 ـــ در هر صورت قیام مردم ایران تا سرنگونی تمامیت نظام جمهوری اسلامی با تجهیز به هر شیوه ی منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ادامه خواهد یافت. و این امر را تنها و تنها عملکرد حاکمیت ضد بشری به مرز ناگزیری و اجتناب ناپذیری کشانده است و لاغیر!

جمشید پیمان،27 ـ 07 ـ 2021