جمشید پیمان: همراه با جنبش دادخواهیِ شهیدانِ کشتار شصت و هفت

برادرانم یوسف نبودند
آنها را امّا به چاه در افکندم
در بیابانی که از آن کاروانی نمی گذشت
به سرزمینی که زلیخایش عاشق نمی گشت

زیر آسمانی که خدایش فراموشی داشت
و سیاهی سپاهش بود
برادرانم را به چاه درافکندم
آنها یوسف نبودند
چراغ بودند!

برادرانم را به چاه در افکندم
وَ بر من
شائبه ی حسادت بستند
رَشکی امّا در جانِ من نمی خلید

من،
نور را بر نمی تافتم!

جمشید پیمان
12 ـ 09 ـ 2017

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...