جمشید پیمان: همّتِ خویش در این عرصه عیان می سازیم!

ـــ در نظر من بایدن و ترامپ برادرند و مادر آنها ” ایالات متحده ی آمریکا”.

ـــ در نظر من فرق است میان بهره بردن از فرصت ها با دلخوش کردن به امیدهایی که اغلب واهی اند!

ـــ مقاومت ایران از فرصت برآمده از شیوه ی ترامپ در مقابل حاکمیت آخوندی، برای خواست های خودش که تعمیق و گسترش مبارزه علیه نظام ضد بشری حاکم بر میهنمان است، بسیار هوشیارانه و متناسب با مصلحت و منفعت ملی ایران بهره گرفته است.

ـــ اما صد درصد معتقدم و یقین دارم که مقاومت سرفراز ایران به ترامپ چشم امید نبسته است!  همچنانکه هرگز به هیچ عنصر بیگانه دل نبسته و روی آن حسابی باز نکرده است.

ــ نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا و نتایج و عوارض مترنب بر آن نیز در این خط مشی مستقل و میهن پرستانه ی مقاومت، مستثنا نیست.

ـــ این مقاومت در حقیقت به هیچ نیرویی جز نیروی مردم آزادی‌خواه و آزادی‌ستان ایران،دل خوش نکرده و امید نداشته است!

ـــ شعار این مقاومت،از رهبریش تا تک به تک اعضا و هوادارانش، همواره این بوده است :

کس نخارد پشت من، جز ناخنِ انگشتِ من“!

ما اگر کاوه نشانیم، چه بایدن چه ترامپ
بهر ایران نگرانیم، چه بایدن چه ترامپ
 
در برون کردن شیخان پلید از ایران
گر که ستّار زمانیم، چه بایدن چه ترامپ
 
همّت خویش در این پهنه عیان می سازیم
پشتِ بیگانه نمانیم، چه بایدن چه ترامپ
 
خامُشی نیست در این کار مرام من و تو
همگی شورشیانیم، چه بایدن چه ترامپ
 
گَردِ دوران ننشیند به رخ روشنِ ما
ما دِنا وُ سبلانیم، چه بایدن چه ترامپ
 
ننشینیم به امّید کسی در این راه
حقّ خود را بستانیم، چه بایدن چه ترامپ!

جمشید پیمان، 08 ـ 11 ـ 2020