جواد پوينده: در حكايت زگيلها

چند سال پيشتر از اين يك روز ديدم كه روي انگشت دستم يك زگيل در امده است، خيلي تعجب كردم، چون فكر ميكردم فقط بچه ها زگيل در ميآورند. چند روزي بيشتر نگذشته بود كه روي گردنم هم چند زگيل زد و يكي دو روز بعد يكGhasim_Rohani زگيل كنار چشمم زد. زگيلهاي خيلي زشتي بود، دوستان و آشنايان به روي خودشان نمي آوردند ولي مي دانستم كه به زگيلهاي من خصوصا زگيلهاي روي گردنم نگاه ميكردند. چندين بار از داروخانه دواي ضد زگيل خريدم و استفاده كردم ولي هيچ نتيجه اي نداشت. بالاخره سراغ دكتر رفتم و دكتر برايم توضيح داد كه اين زگيلها ويروس هستند و وقتي بدن ضعيف باشد اين ويروسها وارد بدن ميشود و زگيل در مياوري و بعد هم گفت كه بخودت برس و غذا درست. بخور و بهداشت را رعايت كن، آنوقت بدنت خوش كم كم پادزهر اين زگيلها را ميسازد و از بين ميبرد، كه همينطور هم شد. چندين و چند سال اين زگيلها روي دست و گردن و كنار چشم من بودند تا يكروز صبح كه در آينه نگاه كردم و از زگيلها خبري نبود، كاملا از بين رفته بودند و حتي اثري هم از آنها باقي نبود، ، انگار هيچ وقت وجود نداشته اند
حالا هر وقت من اسم امثال اسماعيل يغمايي و ايرج مصداقي و عاطفه اقبال و محمدرضا روحاني را مي بينم يا ميشنوم ياد زگيل مي افتم
اين مو جودات بدنام همگي از پسوند سابق استفاده مي كنند، مجاهد سابق، هوادار سابق مجاهدين، عضو سابق شورا و از اي قبيل.   اما دليل استفاده اين مزدوران اجاره اي و اين پادوهاي وزارت اطلاعات از لفظ سابق چيست؟
اولا، رژيم آخوندي بهتر از هر كسي از محبوبيت و اعتبار مجاهدين و مقاومت در بين مردم اگاه هست و حساب ميكند كه امثال يغمايي و عاطفه اقبال و ممكن هست به اين صفت كه روزي در بدنه مقاومت بوده اند در بين مردم اعتبارشان از لاجوردي و الله كرم و سعيد امامي بيشتر باشد، از اينرو اينها بايد پسوند سابق را يدك بكشند
ثانيا، اين مزدور هاي خودفروخته واقعا امروز هيچي نيستند و در نتيجه از پسوند هوادار سابق مجاهدين استفاده ميكنند
نه شغلي دارند، نه كاري، نه منبع درامدشان معلوم است، نه موقعيت اجتماعي دارند
اين كه اين پادوهاي دون پايه خامنه اي بگويند ما سابقا هوادار مجاهدين بوديم يا ما سابقا عضو مقاومت بوديم درست مثل اين هست كه زگيلهاي دست و گردن من ادعا كنند كه ما قبلا عضوي از بدن جواد پوينده بوديم
اين مزدوران خود فروخته زگيلهاي مقاومت بوده اند كه هر چه اين مقاومت مستحكم تر و يكپارچه تر شده است، اينها يكي بعد از ديگري از بين رفته اند آنچنان كه گويي هيچوقت وجود نداشته اند
اين زگيل هاي بي خاصيت در عالم خيال خودشان را همه مقاومت مي ديدند ، و از آنجا كه زگيل فقط زگيل هست و مغز ندارد، فكر ميكردند كه با افتادن آنها مقاومت هم ميميرد و تمام ميشود.
اما ما همه شاهديم كه با افتادن هر كدام از اين زگيلها مقاوت ايران فقط زيباتر و شاداب تر شده است
دليل همه عربده كشيدنهاي يغمايي و مصداقي و روحاني و عاطفه اقبال و بقيه زگيلهاي ريز و درشت بعد از حمله موشكي اربابشان به رزمندگان ليبرتي اين هست كه اين حمله شادابي و زيبايي اين مقاومت سرخ فام را بيش از پيش نمودار كرد
جواد پوينده
استكهلم
باز نشر اين نوشته در سايتهاي وزارت اطلاعات و سايتهاي مرتبط با زگيلها ممنوع است