جوانان  بندرعباس شب نهم بهمن

جوانان  بندرعباس شب نهم بهمن به خیابان آمدند و  تظاهرات  کردند. جوانان شعار می‌دادند ایرانی باغیرت حمایت حمایت. این تظاهرات در ادامه قیام قهرمانانه مردم ایران است که از روز 7دی شروع شد و بیش از 142شهر کشور را در بر گرفت.

 

 

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...