حسن رباطی: «دو هزار میلیارد تومان هزینه های بدون سند»

معاون شهرداری تهران می گوید:۲ هزار میلیارد تومان هزینه های بدون سند در این سازمان وجود دارد
حسن رباطی، معاون شهردار تهرانمی گوید : مدارک مربوط به «دو هزار میلیارد تومان هزینه های بدون سند» در دوره شهرداری محمد باقر قالیباف، به صورت محرمانه به شورای شهر تهران ارائه شده و این شورا باید دربارهٔ آن تصمیم بگیرد.
به گفته این مقام شهرداری،هزینه‌های فاقد سند،«مربوط به پیمانکارانی است کهبرخی از آنها بدون قرارداد از سال ۹۰ برای شهرداری پروژه انجام داده‌اند».
محمدعلی نجفی ، شهردار تهران، اواخر دی ماه در گزارشی درباره وضعیت شهرداری پایتخت در دوره پیش از ریاستش بر این سازمان، به مواردی چون انچه «هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست جمهوری»، «استخدام ناگهانی ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات»، «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» و «واگذاری سلیقه‌ای ۶۷۴ ملک» توصیف شد، اشاره کرده بود.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...