حسین پویا: ای میل روحانی به موگیرینی!

ای موگیرینی به فریادم بِرِس!

بیش ازین جایز نباشد فِسّ و فِس

 

ای موگیرینی که در ایتالیان!

کرده ای از ما حمایت سالیان

 

کرده ای همواره در شهر فرنگ

بهر حفظ بیضه ی “اسلام” جنگ

 

سالها ما را تو یاری کرده ای

روی دوش ما سواری کرده ای

 

روسری بر سر به ایران آمدی

هم به عشق فرش کاشان آمدی

 

فرش کاشان گرچه از ابریشم است

لیک بهر خانمی چون تو کم است

 

خاویار و زعفران هم  خورده ای

چند کیلو هم که با خود برده ای

 

گر بیایی بار دیگر نزد ما

چاه نفتی میدهد عاقا ترا

 

گر نیایی هم بود کارت درست

هدیه ها را می کنم بهر تو پست

 

انتظاری هم نداریم از شما

غیر از آنی که کنی ما را دعا

 

گاهگاهی حامی برجام باش

بعد از آن دلال نفت خام باش

 

ای موگیرینی مشو غافل زما

باز هم ما را بیا یاری نما

 

رهبران را در اروپا خام کن

جملگی را حامی برجام کن

 

آن اوباما تا دهد ما را نجات

ریخت در حلقوم ما آب حیات

 

در حقیقت زرتمان قمصور بود

وضعمان از هر نظر ناجور بود

 

پس به داد ما رسید آن محتشم

خود تو میدانی چه کرد او، بیش و کم

 

بار دیگر وضعمان گشته خراب

ای موگیرینی بکن قدری شتاب

 

ای موگیرینی به فریادم برس!

واقعا جایز نباشد فِسّ و فِس

 

حسین پویا

24 مهرماه 96