حسین پویا: تبریک “عظما” به مرکل و درخواست کمک!

مرحبا ای مرکل جرمن نژاد
خانم دانا و شاد و باسواد

آفرین بر قلب صاف و پاک تو
برتر از “ملا حسن” ادراک تو

بار دیگر رهبر جرمن شدی
باعث دلسردی دژمن شدی

مرحبا بر حزب و بر افکار تو
شادمانم بنده از گفتار تو

آفرین بر مرکل و ازناب او
بر هم اعمال و فکر ناب او

بشنو از این بنده تبریکی شدید
مومنه تر از شما “عظما” ندید

بنده از سرکار دارم انتظار
کله خود را بیندازی به کار

بنده بر لطف شما دل بسته ام
واقعا از دست دژمن خسته ام

دوش آمد از عمو سام این پیام
منتظر باشم برای انتقام

موشک ما را بهانه کرده او
می کند از رفتن ما گفتگو

نیست معلومم مگر با ما لجه؟
گیر داده که چرا “عاقا” کجه؟

پیش از او وقتی اوباما “شاه” بود
از همه احوال ما آگاه بود

ماندن ما را تقبل کرده بود
لاجرم سر کیسه را شل کرده بود

لیک گویا این ترامپ بی ادب
حرفهایی می زند “جنس جَلَب”!

کرده ما را آلت دستان چرا
بر سر ما می زند ایشان چرا

هرکجائی که سخن می راند او
بنده را خصم بشر می خواند او

بنده از سرکار دارم انتظار
گردنش را بشکنی مثل خیار

چونکه آلمان در اروپا رهبر است
هرکه با آلمان در افتاده خر است

مرحبا بر تو ، مرا بنما کمک
پنچری کرده مرا محتاج جک

جان “عاقا” این گره را وا نما
بهر ما یک چاره ای پیدا نما

حسین پویا
پنجم مهر 1396 .