حسین پویا: فساد در ایران. طنزی برای گریه!! …

سرتاسر ایران همه جا غرق فساد است
آخوند سر سفره گرفتار “جهاد”! است
ویروس فسادست و  فرآوردهِ شیخ است
شیخ است که بنیاد “خلافات!” نهاده ست

«دفتر مطالعات استراتژيك رياست جمهوري اخيرا گزارشي تهيه كرده كه تكان دهنده است. این گزارش نگراني هاي فراواني را ايجاد مي كند. بر اساس مفاد اين گزارش، اعتماد بين آحاد جامعه ايران به ١٠ درصد رسيده است، شاخص صداقت و امانتداري به هشت، يعني جامعه به واقع دچار يك سقوط اخلاقي شديد شده است. شاخص كلاهبرداري به ٧٥ درصد رسیده است. اگر اين وضع ادامه يابد شرايط پيچيده تر مي شود. مساله ديگر فقط بحران اقتصادي نيست، عدم صداقت و دروغگويي گسترده در حال آسيب زدن به كل جامعه است. »

ای داد و بیداد…

سرتاسر ایران همه جا غرق فساد است
آخوند سر سفره گرفتار “جهاد”! است

ویروس فکنده ست به جان همه ملت
ملای پدرسوخته زین فاجعه شاد است

ویروس فسادست و فرآوردهِ شیخ است
شیخ است که بنیاد “خلافات!” نهاده ست

در کله پوچش نه بجز فسق و فجور است
کارش همه “گُ…. خوردن” و در کردن باد است

زینسان به همه جای وطن تِر زده، افسوس
شیخی که خودش فاقد علم است و سواد است

آخوند ریاکار شده اُسوِه و سر مشق
در بزم پدرسوخته گان، شیخ مراد است

دزدیدن اموال عمومی شده خدمت
هرکس که ندزدد بزنندش که “جواد”! است

از رشوه چه دانی که شده عادت مقبول
گویی که حقوق است غذا، رشوه سالاد! است

آن مردی و مردانگی و غیرت و یاری
کم گشته ولی دشمنی و کینه زیاد است

پر رونق و پر سود شده حیله و تزویر
بازارصداقت ولی افسوس کساد است

با اینهمه هستند بسی شرزه دلیران
ایران پُرِ شیران یل و پاک نهاد است

حسین پویا
12 شهریور 96