حسین پویا: گفتگوی خصوصی عاقا و پوتین

گفت با پوتین که ای چابک سوار
خورده ای از ما بسی شام و ناهار

سالهای سال بردی گاز ما
خود نرقصیدی ولی با ساز ما

گرچه بودی یار ما در سوریه
لیک رفتارت بشدت زوریه

گرچه گاهی پول ما را خورده ای
بهر ما رنج فراوان برده ای

بهر نیروگاه برق هسته ای
واقعا زحمت کشیدی، خسته ای

باز هم ما را بیا یاری بده
بنده را یک خورده دلداری بده

باز هم تحریم ها شد برقرار
نیش بر ما می زند مانند مار

بوده ام این بنده کلا چاکرت
ای به قربان اداها و قِرت

داده ای هرچه تقاضا کرده ایم
گرچه ما همواره حاشا کرده ایم

بار دیگر هست ما را حاجتی
کُشته ما را این ترامپ لعنتی

گر که ما را بود یک بمب اتم
در نظام آباد یا فُردوی قم

او نمی دادی به ما گیر اینچنین
برخلاف گفته شرع مبین

پس بیا ای زاده ی پطر کبیر
بار دیگر دست عاقا را بگیر

زان همه بمبی که در انبار هست
یک دو تا ما را بده ای خود پرست

بمب باشد بهر ما راه نجات
پس به ما دِه تو از آن آب حیات

لاکن آن انچوچک اهل کره
بمب را گر ول کند باید بره

هرچه میخواهی ببر از نفت و گاز
لیک یک بمبی بده، ما را بساز

******* پاسخ پوتین در هفته آینده افشا خواهد شد.