حمایت از قیام مردم ایران در استکهلم و مالمو

در ادامه قیام اقشار مختلف مردم ایران، ایرانیان و هوداران شورای ملی مقاومت در سوئد نیز کماکان به آکسیونهای خود در پشتیبانی از خواست مردم ایران ادامه میدهند.

در ادامه همین حرکتها روز شنبه دوم ژوئن حمعی از هواداران شورای ملی مقاومت در مالمو و استکهلم تجمعاتی را، بویژه در حمایت از اعتراضات کامیونداران و رانندگان که در چند روز اخیر همچنان ادانه داشته است، برگزار کردند.  شرکت کنندگان حماینت خود را

در استکهلم به برگزاری میز کتاب نیز اقدام شده بود که بویژه مورد توجه هموطنان ایرانی قرار گرفت.