حمایت دانشجویان پیام نور مریوان از کسبه کردستان+ فیلم

حمایت دانشجویان پیام نور مریوان از کسبه کردستان با پهن کردن سفرە خالی در سالن دانشگاە

امروز اول اردیبهشت جمعی از دانشجویان دانشگاە پیام نور مریوان با پهن کردن سفرە خالی در سالن دانشگاە، حمایت خود را از کسبه و بازاریان کردستان اعلام کردند.

 

 

 

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...