حمله ماموران جنایتکار قضایی به دانشگاه تهران و تفتیش دانشجویان

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران از حمله لباس شخصی ها به دانشگاه و تفتیش برخی از دانشجویان و خوابگاههای دانشجویان خبر داد.

به نوشته ایلنا بدنبال این گزارش، «محمود نیلی احمد آبادی» رییس دانشگاه تهران که بدنبال رفع و رجوع این خبر بود مدعی شد که :‌”اصل خبر این است، ضابطان قضایی که به دانشگاه وارد شدند، حکم دادگاه را داشتند و از همین رو به دانشگاه آمدند و خواستند اتاق یکی از دانشجویان را بازرسی کنند و البته با حضور حراست این کار انجام شد.”

رییس دانشگاه تهران که به نقش حراست و ماموران جنایتکار رژیم و اینکه از او کاری برنمیاید گفت: ” ما در مقابل حکم قضایی نمی‌توانیم کاری کنیم، اما اینکه لباس شخصی سرخود آمده و وارد خوابگاه شده باشد، این گونه نیست.”

نیلی در پاسخ به این سوال که ورود ضابط قضایی به دانشگاه به چه دلیل بوده است؟ گفت: در حوادث اخیر ظاهرا قوه قضاییه راجع به یکی دو نفر از دانشجویان اقداماتی داشته است.”

وی با اقرار به اینکه در حوادث اخیر تعدادی از دانشجویان دستگیر شده اند و همچنان تعداد دیگری نیز تحت بازجویی و شکنجه و تعقیب هستند اقرار کرد که در این زمینه نمیتواند کاری انجام بدهد.