خبرهای کارگری و کارخانجات

کارگران شرکت نمک نزدیک به یک سال حقوق معوقه طلب دارند
بیش از ۵۰۰ کارگر شرکت نمک در شادگان که بصورت پیمانی به کار اشتغال دارند،  نزدیک به یک سال است که حقوق ومطالبات خود را طلب دارند ، یکی از کارگران شرکت مذکور ضمن برشمردن قیمت سرسام آور برخی از مایحتاج اولیه زندگی به بی توجهی مقامات و دست اندرکاران به وضعیت معیشت کارگران اعتراض کرد
بیش از ۸ ماه هست که حقوقی به کارگران شرکت فولاد در شادگان داده نشد
حدود ۱۰۰ کارگر بصورت پیمانی در شرکت فولاد پایه در شادگان به کار اشتغال دارند و سایر کارگران شرکت مذکور از کار اخراج شدند و اکنون شرکت فولاد روند تعطیلی کامل را طی میکند و کارگران این شرکت هم دستمزد و مطالبات خود را پیگیر هستند و هم نگران تعطیلی شرکت و از دست دادن کار خود هستند
کارگران شهرداری بندر عباس تا ۹ ماه حقوق معوقه طلب دارند
کارگران شهرداری بندر عباس که توسط شرکت های پیمانکاری بکار گرفته شده و کا رهای خدماتی این شهر را انجام میدهند اکنون بعضا تا ۹ ماه حقوق معوقه طلب دارند و تا کنون مراجعات و اعتراضات کارگران بی پاسخ مانده است .

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...