خونین‌ترین ماه در عراق در طی پنج سال گذشته

ماه اکتبر ۲۰۱۳، خونین ترین ماه درعراق پس از اپریل ۲۰۰۸ به حساب میاید.

وضعیت امنیتی عراق از آغاز سال میلادی جاری تاکنون پیوسته وخیم‌تر شده است. بر اساس جمعبندیهای متعددی که از سوی منابع مختلف که در این مورد به عمل امده است، در ماه اکتبر ۹۶۴ نفر جان خود را در ناارامیهای عراق از دست داده اند.

۸۵۵ نفر از این تعدادمردم عادی بوده اند.

علاوه بر این ۳۳ نفر از ضاربین نیز در طی این ماه کشته شده است که در این لیست به شمار نیامده و در لیست جداگانه قرار گرفته است.

بر اساس امارهای منتشره تعداد ۱۰۷۳ نفر درماه اپریل ۲۰۰۸  کشته شده بود.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...