خونین‌ترین ماه در عراق در طی پنج سال گذشته

ماه اکتبر 2013، خونین ترین ماه درعراق پس از اپریل 2008 به حساب میاید.

وضعیت امنیتی عراق از آغاز سال میلادی جاری تاکنون پیوسته وخیم‌تر شده است. بر اساس جمعبندیهای متعددی که از سوی منابع مختلف که در این مورد به عمل امده است، در ماه اکتبر 964 نفر جان خود را در ناارامیهای عراق از دست داده اند.

855 نفر از این تعدادمردم عادی بوده اند.

علاوه بر این 33 نفر از ضاربین نیز در طی این ماه کشته شده است که در این لیست به شمار نیامده و در لیست جداگانه قرار گرفته است.

بر اساس امارهای منتشره تعداد 1073 نفر درماه اپریل 2008  کشته شده بود.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...