دادستان تهران: پرونده داشت به آرامی به نقطه های مهمی می رسید

دادستان تهران گفت: پرونده اگر درشرایط عادی پیش می رفت به مطالب بسیار زیادی دسترسی پیدا می کردیم اما این حادثه مثل یک شوک بود و بعضی سرنخ های ما را برهم زد.

جعفری دولت آبادی پیرامون پرونده سید امامی توضیحاتی ارائه داد :

پرونده داشت به آرامی به نقطه های مهمی می رسید

این حادثه (خودکشی سید امامی) باعث شد وضع پرونده خیلی بهم بخورد

پرونده اگر درشرایط عادی پیش می رفت به مطالب بسیار زیادی دسترسی پیدا می کردیم اما این حادثه مثل یک شوک بود و بعضی سرنخ های ما را برهم زد

برخی متهمان هشیار شدند و برخی در آستانه دستگیری بودند

پرونده ای که مسائل ملی و جاسوسی در آن هست را نمی توانیم علنی کنیم که سرنخ ها از بین برود

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...