درخواست بيرون بردن موشكهاي منفجر نشده از ليبرتي

shora

مقاومت ايران نسبت به خطر موشكهاي منفجر نشده در ليبرتي كه براي سومين روز، به رغم مراجعات و درخواستهاي مكرر ساكنان هنوز از كمپ بيرون برده نشده اند و جان ساكنان را تهديد ميكنند، هشدار مي‌دهد.

خانواده ها و جامعه ايرانيان و وكلاي ساكنان و شوراي ملي مقاومت ايران، خواهان اقدام بلادرنگ دولت آمريكا، دبيركل و كميسر عالي  پناهندگان ملل متحد،  در اين رابطه براي حفظ جان پناهندگان هستند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

27خرداد 1392(17ژوئن2013)

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...