درخواست تخریب “مسجد امام علی” در دانمارک

در پی افشای روزنامه دانمارکی یلاندز پستن در هفته گذشته در مورد رابطه مستقیم مسجد امام علی در کپنهاگ با رژیم تروریستی حاکم بر ایران چند ساستمدار دانمارکی ابراز نگرانی کرده و اعلام داشتند رژیم ایران برای مقاصد جاسوسی، سیاسی از منتقدان و رادیکالیزه کردن معتقدین سوء استفاده میکند.

مارتین هنریکسن نماینده پارلمان و سخنگوی امور مهجرتی حزب مردم دانمارک خواستار تخریب این مسجد شد.

مارتین هنریکسون در این باره گفت که “رژیمهای رادیکال از مساجد برای مقاصد سیاسی و رادیکال سازی مهجرین استفاده میکنند”.

این نماینده همچنین گفت “نگاه کردن به این نوع بنا وقتی که میدانید که چه اصول و ارزشهائی را نمایندگی میکند بسیار آزار دهنده است.

این سیاستمدار دانمارکی دانمارکی گفت که “وزارت امور اماکن مذهبی این کور سالها گروههای مذهبی را بدون در نظر گرفتن اینکه آیا انجمنهای مربوطه مطابق با قوانین و مقررات دانمارک عمل میکنند به رسمیت شناخته اند.

همزمان یک کارمند سابق وزارت امور مکانهای مذهبی فاش ساخت که این وزارتخانه از قرار دادن شرایط حمایت از دموکراسی و حقوق زنان جهت صدور مجوز برای مسجد اجتناب ورزیده است.

در همین حال لارش اشلان راسموسن از حزب سوسیال دموکرات دانمارک نیز درخواست کرد که وزارت اماکن مذهبی دانمارک (وزارت کلیسا) مجوزی را که برای مسجد ایرانی کپنهاگ صادر شده است را مورد تجدید نظر قرار دهد.

اما مارتین هنریکسن از حزب مردم این درخواست را کافی نداسته و گفته است که “این مسجد باید با بولدوزر تخریب شود”.

او دلیل این خواسته خودرا اینچنین توضیح داد: ما با دولتهای ایران و ترکیه و فعالیتهای انها در دانمارک منتقد هستیم اینست که ما با رژیمهائی اسلامی مواجه هستیم که ارزشهای را نمایندگی میکنن که در دانمارک قابل پذیرش نیستند.

ایرانیان مقیم سوئد نیز خواستار تعطیل شدن مرکز امام علی که مرکز تروریستی و جاسوی رژیم ایران در سوئد است، میباشند.

شورای ملی مقاومت در سال 2009 نقش تخریبی “مرکز امام علی” در سوئد را افشا کرد و از مقامات سوئدی خواستار تعطیلی این مرکز و مسجدهای مربوط به آن شده بود.