درگیری جوانان با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در شهرهای مختلف ایران

شب گذشته در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، اهواز و شیراز تا پاسی از شب درگیری جوانان با مأموران نیروی انتظامی ادامه داشت.

بنا به گزارشهای دریافتی در مشهد بعد از میتینگ شیخ فریدون روحانی، جوانان در محله سجاد و وکیل آباد با سردادن شعارهایی علیه رژیم، به جنگ و گریز با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی پرداختند.

در اهواز در خیابانها و مناطق زیتون کارمندی، ۴ شیر، مرکز شهر، بازار، شیلنگ آباد و ۴ راه نادری، جوانان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.

در شیراز در خیابانها و مناطق مختلف این شهر از جمله چهار راه زند، مشیر خاتمی وفلکه گاز جوانان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. جوانان با مأموران انتظامی در جنگ و گریز بودند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...