درگیری جوانان با مزدوران رژیم در پارک وی

parkvey

تجمع جوانان در پارک وی

طبق گزارشهای رسیده ساعت روز سه شنب ۲۴ ب وقت تهران: زیر پل پارک وی یک جمعیت ۶۰۰۰نفره از جوانان با نیروی انتظامی درگیر شد.

ساعت ۲۴ به وقت تهران، ۶هزار نفر از جوانان که در زیر پل پارک وی تجمع کرده بودند با مزدوران سرکوبگر رژیم درگیر شدند. نیروهای سرکوبگر که مرکب از نیروهای گارد ویژه، پلیس ضدشورش و لباس شخصی ها بودند که تعدادشان به ۲۰۰نفر می رسید به تجمع مردم یورش برده اما با مقاومت آنها روبه رو شدند.

نیروهای سرکوبگر ۱۵نفر را دستگیر کردند اما جمعیت با شعار «ولش کن، ولش کن» به مزدوران حمله برده و تلاش کردند مزدوران دستگیر شده را آزاد کنند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...