روح وجسم برجام را  پاره  پاره کنید تا پیراهن عثمان نشود

وقتی آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سخن از” روح برجام”  میکند  چیزی نیست که او  خودش در آورده باشد. با کمی تعامل در متن قرار داد  ترجمه شده  ” برجام” ( برنامه جامع اقدام مشترک)  که  دوسال قبل امضاء شد،متوجه میشویم  کلمه” روح ” در ” ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﻔﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ” متن برجام روشن گنجانده  شده است . اما  وقتی  برق دلار های بلوکه شده چشمان مذاکره کنندگان حکومتی را کور کرد دیگر از روئیت و مفهوم کلمات عاجز شدند.

در تاریخ 28 دی 93   در مقاله ای با تیتر “یک توافق خوب” در سایت همبستگی ملی به چند موضوع پرداختیم و هشدار دادیم که پس از گذشت  دو سال یاد آوری آن چندان بی مورد نیست( سیتات):

….خمینی خدعه گردر مورد تعهد به” قرار داد ها” به خلف خودبه همین ولی فقیه نظام اینطور نصیحت میکند …. ”  حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسوالله است و یکی از احکام  اولیه اسلام است و مقدم بر تمام  فرعیه  و حتی نماز و روزه و حج است …حکومت میتواند قرار داد های شرعی را که خود با مردم بسته است ،در صورتیکه آن قرار داد مخالف مصالح کشور اسلام باشد (بخوان حاکمیت ولی فقیه )، میتواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی …. از آن جلوگیری کند…. “(از روزنامه رسالت هفدهم دی ماه هزار سیصد شصت و شش).

…….رژیم در این مذاکرات بدنبال تضمین امنیتی “ولایت فقیه ” است ، همه این گرد خاکها برای همین است که دمش در تله مقاومت گیر است و گروه ( 5+1)هم میداند تضمین امنیتی به این ابعاد اساسا زمانی پایدار است که از طرف مردم  کشور دریافت شود … بحران مالی نفس خامنه ای را در جنگهای فرسایشی عراق لبنان سوریه و یمن سوای مشکلات داخلی بند آورده است …..گیریم که آقای اباما و یاران چنین اشتباهی را مرتکب شوند و این “توافق خوب ” را هم امضاء کنند تازه جای این سئوال باقی است …..حالا باید پرسید عمرا مضای  این” توافق خوب” تا کی قرار است دوام بیاورد …..

و اما  موضوع برجام : رژیم در بن بست کامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی  سرگردان در بدر دنبال دلار بود و از طرف دیگر  آقای اباما هم اینرا خوب میدانست که رژیم در پرتگاه است . چون خود اوهم  هیچ دستاوردی هم درطول  6 سال ریاست جمهوری  در چشم انداز  نداشت،  نیاز شدید به یک” پیروزی دیپلماتیک”  حد اقل برای  انتخابات پیش رو داشت .

این “پیروزی ” بی هزینه و پرسود  از قضا  محبوب سیاست مداران  مماشات گر اروپائی هم بعد ازشکست  پروسه استعماری خاتمی هم  بود.  انها هم با بی عملی خود  در عراق و سوریه  و قتل عام  مردم منطقه  دستشان خونین،  و دل مردم اروپا هم  از دست رهبرانشان خون بود . اینجا بود برجام فرشته نجات همه ورشکستگان سیاسی بود ..

با شرایط موجود همه  انتظار داشتند که حداقل  ولی فقیه ارتجاع پس ازدریافت اینهمه امتیازات ( لغو همه قطعنامه های تحریم اتمی  ) و  چشم پوشی و حاتم بخشی جنایات جنگی و حقوق بشری و ارتکاب اعمال ترو ریستی ، در پسا برجام  دیگه برگردد به داخل خاک خود و بعبارتی “نرمش قهرمانانه”( که در برجام معروف به” روح برجام ” ویا تغییر رفتار معروف شد) در پیش گیرد . البته  بازسازی  خرابیهای کشورهای منطقه را بگذارد بعهده  سیصد اندی کمپانی  چند ملیتی  که برای آقای اباما طومار  تعجیل امضاء  قرار داد ارسال کرده بودند .

و اما دنباله ماجرا:

در مقدمه  برجام هم مثل همه قرار داد ها ، سر خطها و اهداف استراتژیک برجام ، بر روی  چند محور اساسی تاکید شده است :….

در بند ج –   ایران را موظف میکند که  ” ایران  ﻣﺠﺪدا ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﭘﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

(یعنی قبلا هم از این قولها داده بودند ولی  زیر قولش را زدند  و دوباره قول میدهد. بدین سان  پرونده بمب سازی علی الخصوص  در پارچین  و سایر سایت های نظامی  هم با امضای برجام  چشم بسته بهمین راحتی  مختومه اعلام میشود .

وقتی” روح برجام” یعنی همان “تغییر رفتا ر رژیم ” از دیدگاه (5+1 )  بدون مراجعه به مواد  بعد ازماده 42  و 43 در فصل هفتم منشور ملل متحد،  که منجر به روش قهریه میشد نتیجه دلخواه را داد ،در بند (ه ):

– اﯾﻦ ﺑﺮﺟﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ وشورای امنیت  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ اي اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت، ﻓﻨﺎوري، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺮژي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد

با چنین خدعه ای همه تحریمها ی مربوطه در قطعنامه هائی که در چند سال تنظیم شده بود و تازه داشت رژیم را کله پا میکرد با یک قطعنامه جدید درعرض چند روز یک رژیم سرکوبگرو فاسد  و تروریست و تهدید کننده صلح جهانی توسط شورای امنیت و آلمان غسل تمعید داده شد و با سلام و صلوات حد اقل روی کاغذ ” مشروعتر” از سابق بخاطر همنشینی با بزرگان جهان  به ادامه جنایت خود بدتر از سابق مشغول شد . و آن پولهای دریافتی از غرب و شرق  صرف سازمانهای تروریستی و یا خرید سلاح از کشورهای مذاکره کننده و یا لابی مصرف شد . و دربند

 و/ “گروه ( 5+1) واﯾﺮان ﻣﺠﺪدا ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ”

 ( یعنی باز گشت به خویشتن خویش و پرونده از فصل هفتم تهدید جهانی  به ماده 25 مجمع عمومی ارجاع داده شد)

در همین چند خط  از مقدمه میشود فهمید که  از ابتدا موضوع  اتمی  اهداف دیگری را دنبال میکرد .  فراموش نکنیم  با افشای برنامه اتمی رژیم برای اولین بار  توسط سازمان مجاهدین د ر سال 2002 میلادی  میبایست  طبعا مورد استقبال اعضای شورای امنیت قرار میگرفت نه  مورد خصم و غضب بعضی از اعضای شورای امنیت واقع شود  که در سال 2003 باحمله و هجوم بدفاتر این سازمان در پاریس و عراق مواجه شد …..

از عجایب روزگار این شد که وقتی چنین برنامه خطر ناکی مثل برنامه اتمی غیر  قانونی  رژیم که تهدید جدی و نقض قرار دادهای بین المللی است به اطلاع سازمان ملل میرسد. طبعا باید اعضای شورای امنیت پرونده را  فورا به شورای امنیت   پیوند دهند  که در آن برای پیش گیری ازبمخاطره افتادن  صلح جهانی به ماده 41 و 42 که اختیارات ویژه به شورای امنیت داده است پیشگیری شود.  اما چرا برعکس شد ؟

اگر به  ” ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻔﺎد و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺑﺮﺟﺎم ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه  (5+1) و ایران  میﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ  ي اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮاي ﻫﯿﭻ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮي، ﯾﺎ ﺑﺮاي اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻫﺪه  ي ﻋﺪم اﺷﺎﻋﻪ ﺳﻼح ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ اي و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻮل و روﯾﻪ  ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺷﺪه  ي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد….”.

توجه شود، میشود فهمید که دولت های دیگری دست اندر کار صادرات ابزار های  فنی یا فناوری به برنامه های غیر قانونی اتمی رژیم بودند (که سازمان مجاهدین با افشای برنامه اتمی رژیم ، مخل صادرات  چند  ده میلیاردی نیمه کاره معاملات یواشکی آقایان شد ) . روشن تر از این نمیشود گفت که پس خانه از پای و بست ویران است. و بهمین دلیل احتمالی از …

…………….از آژاﻧﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﺣﮑﺎم، و آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮﺟﺎم ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ي آژاﻧﺲ در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮف ﻫﺎي دﺧﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ…”

خلاصه کسی نفهمد  و یا اطلاعاتی جائی درز نکند  که در پشت در های بسته مذاکرات  چه گذشت ، و  دلارهای بلوکه شده چگونه تقسیم شد . میدانیم که  بهانه  گروههای لابی رژیم  و کشور های موافق  لغو تحریم این بود که مردم ایران دارو ندارند و بکارخانه ها مواد اولیه نمیرسد و اقشار ضعیف خسارت میبینند و کارکران بیکار شدند…. . ولی پس از لغو تحریمها همه چیز بدتر شد .فقط برد موشکها بهتر شد  وبر تعداد” استانهای” ایران هم چند تا اضافه گشت بعلاوه سپاه قدس هم توانست چندین سازمان تروریستی جدید را در یمن و پاکستان و افغانستان و عراق سازماندهی کرده که ( معرف حضور همه هست ) و چندین ولایت عراق را  هم از اقوام  سنی مذهب( بقول رژیم تکفیری) را پاکسازی و به “برادران شیعه مذهب” بخوان وحوش تشکیلات بدر و حشدالشعبی و حزب الله و دارو دسته سلیمانی  طرفدار ولی فقیه ارتجاع  برای حق ا لزحمه “کفار کشی” اعطا نمودند    …..

القصه این مذاکرات که  15 سال چه در پشت پرده و چه نیمه  علنی  توسط لابیهای  معروف ” صلح طلب” و” نجنگ “با کشتاری چندملیونی در عراق و سوریه و لبنان و یمن و افغانستان که منجر به  بهم ریختن اقتصاد و امنیت و صلح  در خاورمیانه و پاکسازی قومی توسط والیان رژیم پس از بر باد دادن همه امکانات مالی کشورهای منطقه ،  یک سند علنی” برجام ” و احتمالا ده ها  سند و قرارداد  سری  وپشت پرده  ومفقودالاثر   امضاء شد. که  با ساز و نقاره  جارچی های مدرن اقمار مماشات   به خورد ملتهای ایران و جهان  تحت بند( ن ) غالب کردند :

……”..تاکید مینماید که انعقاد این برجام نشانگر یک دگر گونی بنیادی در بر رسی این موضوع توسط شورای امنیت بوده و تمایل شورا برای بر قراری یک رابطه جدید با ایران را اعلام منماید . این قطعنامه شورای امنیت ، همچنین لغو تمامی مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنیت از روز اجرا ءایجاد برخی محدودیت ها ی خاص و خاتمه بر رسی موضوع هسته ای ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد(تا) ده سال پیش از توافق برجام را مقرر خواهد نمود……

قابل توجه است که شورای امنیت با بستن چشم خود بر روی همه سوابق رژِیم از نقض قوانین بین المللی و اشاعه تروریسم و دخالت در مرزهای بین المللی و سرکوب مردم و با ارتکاب به جنایات هولناک علیه بشریت،  بشیوه ای بسیار نسنجیده رژیم رااز فصل هفت منشور ملل متحد خارج کردند و یک حکومت فاشیستی را جان دوباره بخشیدند و امید واربودند   با اجرای بند :

ح – گروه (5+1)و اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺟﺎم را ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻧﺪه، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، و از  هر گونه اقدام مغایر با نص ،روح و هدف این برجام که سبب تخریب اجرای موفق آن شود خود داری نمایند ……. 

در کنار” ارواح طیبه برجام” که صد البته منظورشان افسار زدن بر قاطر چموش نظام یعنی  علی خامنه ای بود که میادین  مزین میدانهای نفت و گاز  سوریه عراق … را چراگاه  گله   های  هار  خود میداند بر حذر دارند……. اما همانطور که سرداران ولی فقیه نظام  او میگویند اگر در منطقه باب المندب…و سواحل مدیترانه نجنگند باید در تهران بجنگد در حیرتم که هنوز عده ای لابی تاجر  پیشه  اروپائی که در مراکز قدرت سیاسی جاخوش کرده اند ایده  “مذاکرات برجام”  را علیرغم پیشینه و دست آورد فاجعه بار آن را الگوئی شفا بخش   برای ادامه مذاکره در سایر امور هم چه در ایران  و چه در سایر  مناطق جهان هم  میدانند و اسم آنرا هم میگذارند  دست آورد دیپلماتیک.

نظم جهانی  دراثر  بی عملی و اغماض کشورهای اروپائی در التزامات خود برای اجرای منشور ملل متحد و سایر پروتکل های  امنیتی سازمان ملل متحد   وهمچنین  کار شکنی  عمدی اعضای شرقی شورای امنیت گامی خزنده  برای تضعیف  مواضع ایالات متحده امریکا  در  خاورمیانه  ، جهت دست اندازی به منابع نفتی خاورمیانه  را در چشم انداز دارند.

دولت جدید آمریکا با قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی قدمی تعیین کننده برداشته است .زیرا   روحانی رئیس جمهور ارتجاع در سخنرانیش در سوم دسامبر2017 در چاه بهار اعلام کرد که ” ….یک نفر در آمریکا رئیس جمهور شد که آدم نمیداند از امروز بفردا چه اتفاقی میافتد ….او همکاران خود را در اروپا و سایر کشورها در این مورد  با خود  همعقیده دانست و رو به حضار در جلسه گفت که دوره ای است که باید با صبر و تحمل آنرا از سر بگذرانیم….”( نقل به مضمون)  و یعنی ادامه مذاکره برای از سر گذراندن دوران ریاست جمهوری  آقای ترامپ. بنابر این  خرید وقت  از طریق مذاکره  چیزی است که غرب باید از آن اکیدا  روی گرداند ، اگر خواستار  کره شمالی دیگری در بیخ گوش خود نیستند .

دولت  آمریکا باید با بر خورداری از اکثریت در کنگره و سنا دو قدم  آخر را مبنی بر  باز کردن  باب مذاکره با اپوزسیون و باطل اعلام کردن  برجام  را در دستور کار قرار دهد . تا مارگزیدگان قیام سال 88  درد  نیش زهر الود آقای اباما را از یاد ببرند وقیام کنندگان کنونی هم احساس حمایت بین المللی  را با خود داشته باشند . با روی کار آمدن دولت جدید  پس از این قیام در ایران  طومار اتمی هم برای همیشه   بسته خواهد شد چونکه افشا کنندگان آن هم همین قیام کنندگان اند .  مسلما اتحادیه اروپا  هم آلترناتیو شرق را  انتخاب نخواهد کرد. بنا بر این برسمیت شناختن مقاومت مردم ایران برای دست یابی به  سکولار دموکراسی و حاکمیت ملی برهبری شورای ملی مقاومت ایران  تنها راه کم هزینه  و واقعی و عملی  برای دست یابی به  صلح پایدار در منطقه خاور میانه  است .

حسین پهلوان
20180109

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: