رژیم: روشنگری‌های بازجوی خشن دهه ۶۰ پس از احساس تکلیف

نزدیک انتخابات شده است و جنایتکاران رژیم از هر دو. جناح برای بازار گرمی، دست به افشاگری یکدیگر زده اند. فیض ا….. عرب سرخی که سپاه وی را یک شکنجه گر خشن دهه ۶۰ نامگذاری کرده است، به تعریف و تمجید از روحانی پرداخته است و در این میان جناح رقیب و بخصوص سپاه را مجبور کرده است که قسمتی از سابقه ننگین وی را افشا کند.

البته تمامی شکنجه گران و جلادان رژیم بعد از اثبات جنایتکار بودنشان وقتی از مصرف میافتند به کار های فرهنگی و یا خبرنگاری و تحلیل گری روی میاورند و این مربوط به هر دو جناح هست. همه دست اندرکاران رژیم اگر روزی پرونده ها و سوابقشان افشا شود، جز دزدی و جنایت و شکنجه گری و فساد و تروریست، چیزی در چنته ندارند.

سایت مشرق مینویسد: “فیض‌ا… عرب‌سرخی، از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ و فردی که گفته میشود از بازجویان خشن دهه ۶۰بوده است در مصاحبه با روزنامه ارمان ملی گفته است:”

باید جامعه را آگاه کرد. لازم است جامعه بداند که دولت آقای روحانی تا چه اندازه در پدید آمدن این مشکلات سهم و دخالت داشته است، چه میزان از مشکلات زاییده عملکرد سایر بخش‌های حاکمیتی و چه مقدار از مشکلات ناشی از عوامل بیرونی است. 

وی ادامه میدهد: “عرب‌سرخی در این مصاحبه همچنین اظهار می‌کند که برجام با موافقت حاکمیت ایران امضا شد و از نشانه‌های آن تصویب نیم ساعته این توافق در مجلس دهم بوده است! “

سپاه که از این گفتار وی بشدت گزیده شده است دست به افشاگری وی زده است و جالب تر اینکه میگوید وی در سابقه تاریکش در دهه شصت به مردم چیزی نمیگوید.!!!!!!

در ادامه این سایت مینویسد:”به سخن دیگر اینکه این قبیل استدلال‌ها که رئیس‌جمهور در وضع کشور مقصر نیست! صرفا به دلیل فرار از پاسخگویی و ژنتیک مردم‌گریز برخی جریانات سیاسی است که نمی‌خواهند مردم ماهیت ناکارآمد و ضد پیشرفت آنها را بیش از این لمس کنند. این گزاره هم نشان می‌دهد که عرب‌سرخی همچون سکوت یا تکذیب‌های نصفه نیمه‌ای که درباره سابقه تاریکش در دهه شصت دارد؛ با مردم روراست نیست و برای فرار از حقیقت؛ سخنان ضعیف بر زبان می‌راند.