رژیم: ریختن خون جوانان دراتحاد روسای مجلس و دولت بود!!!!!

خون جوانان قیام، که در اثر اعتراض به افزایش قیمت بنزین بر زمین ریخته شد، همچنان در جامعه میجوشد و جانیان و مسئولین ریخته شدن این خونها، از ان رهایی نخواهد داشد. احمد نادری نماینده رژیم از تهران در مجلس یازدهم گفت : ” در مجلس دهم رییس مجلس یک هماهنگی تمام عیار با رییس قوه مجریه داشت که درواقع اتحاد میان این دو،  مخصوصا در زمینه افزایش گرانی بنزین، منجر به بروز حوادثی در کشور شد که در آن زمان منجر به ریخته شدن خون های به ناحق زیادی شد.”

این یک فرار به جلو است برای لاپوشانی نقش عاملان اصلی این جنایت. نقش رئیسی جلاد و شخص خود خامنه ای. طبق اعلام رسمی دولت، کشتن جوانان میهن. توسط سران سه قوه، و شخص خود خامنه ای به شورای امنیت ملی به ریاست وزیر کشور وقت با همه استاندارانش و همه دست اندرکاران سپاه و نیروهای امنیتی سپرده شد. ارتجاع و استبداد با تمام قوا در مقابل رشیدترین فرزندان میهن ایستاد و انها را به خاک و خون کشید و تا امروز هم نتوانسته اند امار کشته شدگان را اعلام کند. ننگ و نفرین بر همه انها باد و دیر نیست که خون جاری شده از پیکر جوانان، رژیم اخوندی را جارو کند.