زانو زدن المان در مقابل رژیم و ازادی مامور رژیم

به نوشته ایسنا، موسوی سخنگوی رژیم اعلام کرد :” در پی سلسله رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک و با همکاری موثر قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه، آقای احمد خلیلی شهروند ایرانی که به بهانه نقض تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا و به درخواست دادستانی این رژیم در آلمان بازداشت شده و در معرض استرداد به آمریکا قرار داشت، شب گذشته آزاد و به همراه ظریف به میهن بازگشت.”