زندانیان با دستبند و پابند الکترونیک به مرخصی یک هفته‌ای بروند

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس رژیم حسن نوروزی گفت: “باید به زندانیان حداقل به مدت یک هفته مرخصی داده شود تا از شیوع بیماری کرونا در زندان ها کاسته شود، این‌کار باری از دوش معاونت زندان ها برمی‌دارد.”

وی به دژخیم رئیسی گفت: “مرخصی دادن در این ایام مفید است و از استرس افراد می کاهد “

نوروزی گفت: “بحث دستبند و پابند الکترونیک را در مجلس به تصویب رساندیم که این نشان می‌دهد سیاست ما به سمت‌ کاستن جمعیت زندان‌هاست. حبس فقط زندانی کردن نیست، حبس به معنای  محدود کردن نیز هست. “

وی گفت: “ باید به زندانیان مرخصی داده شود و از دستبند و پابند الکترونیک استفاده شود و بخش خصوصی هم باید در این امر ورود کند. این تصمیم برای انقلاب، مملکت و نظام‌ مفید است.” برنا