زهرا بیسادی: به بهانه 8 سپتامبر روزبین المللی سواد آموزی

سوادآموزی از مهمترین مسائل آموزش و پرورش در هر جامعه ای میباشد میتوان سال 1286 خورشیدی یعنی زمان تشکیل اولین کلاسهای اکابر را سرآغاز فعالیت سوادآموزی دانست. که در طی سالهای1315 تا 1350 طی سه مرحله انجام شد.
مرحله اول: سازمان تعلیمات اکابر اولین سازمان رسمی با سواد کردن بود که فعالیت آنها از سال 1315تا زمان اشغال ایران در شهریور 1320 ادامه داشت.بدون توجه به پیوند بین آموزش ابتدائی وبزرگسالان . مرحله دوم  دوره: 1341 تا سال 1343 با تاسیس سپاه دانش شکل گرفت که سواد آموزی عنوان ابزار توسعه عمران نگاه میکرد.مرحله سوم دوره : در سال 1349 با تشکیل کمیته بین المللی پیکار جهانی با بیسوادی با تاثیرات اقتصادی مورد توجه قرار گرفت .

پس از پیروزی ننگین انقلاب ایران در سال 1357 و آغاز دوباره فعالیت های سوادآموزی امیدی تازه را آشکار ساخت.اما در سرشماری 1365 آمار نشان داد که قدر مطلق بیسوادی از سال 1355 با 2/14 میلیون به  7/14 میلیون رشد کرده و نرخ با سوادی از 7/41 درصد به 62درصد رسیده است.در سال 1385 درصد با سوادان 84درصد بوده است  و در سال 1390 این رقم به 91 درصد افزایش یافته است.اما طبق ادعای رئیس نهضت سواد آموزی در آمار 15 فروردین 1397 تعداد 8 میلیون و هشتصد هزار نفر بیسواد مطلق بعد از چهار دهه فعالیت در ایران موجود میباشد.البته که آمار وارزیابی این دولت هیچ سند و رسمیت ارزشیابی ندارد.

خلاصه مطلب نوشته شده در بالا به بهانه روز بین المللی سواد آموزی سرآغازاز درد سخن گفتن میباشد. مخاطب امروز من بیسوادان مطلق که بنا به هزاران دلیل از آموزش محروم بوده اند نیست و یا حتی هزاران کودک کار که به دلیل نا مدیریتی افراد نالایق حکومت اسلامی از سنین پائین وارد بازار سیاه کارو سوءاستفاده شده اند نیست .

مخاطب من افراد تحصیل کرده بدون هیچ مطاله و پشتوانه علمی که با نام پدر و پارتی و ژن خوب صدها پست مدیریتی را گرفتند و بدون کوچکترین سواد علمی صرف مدارک افتخاری وتوصیه ای میباشد.همان هائی که هدایت و مدیریت  هزاران افراد فهیم را به دست گرفته  و سکان کشتی ایران را به نا کجا آباد برده و میبرند ؛ است . کارخانه مدرک چاپ کنی به سبک مدرن که موجب پدیده ای به نام بیسوادی علمی شده است.وقتی وارد شدن به محیط دانشگاه با سفارش و سلام و صلوات و سهمیه باشد و کسب نمره در حد مشروط نشدن و رشوه و سوءاستفاده جنسی و …..صدا البته  آخوند روحانی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به وضعیت پایان نویسی فروشی انتقاد خواهد کرد و خواستار مقابله شده است.(چه کسی مقابله کند ) دیگر تو خود حدیث مفصل بخوان از مجمل !

واقعاً جامعه کنونی ایران به کدام سمت و قهقرا خواهد رفت. پیامد مدیریت و حکومت اشتباه اسلامی علاوه بر هزاران درد ,افزایش فقر , تورم اقتصادی و پدیده مدرک گرائی توام با بیسوادی را رقم زده است. بارها به این اندیشیده ام که با این وضعیت نابسامان بیسوادان  با مدرک و مدعی چطور میشود اِحقاق  حقوق اولیه انسانی و شهروندی انسان مدرن امروزی سخن گفت و به دیگران آموخت  و چگونه میشود سالهای تلاش و مجاهدت و حقانیت مجاهدین را که طی تمام این سالها خبر پراکنی دروغ و ترس از وجود این دلاوران در اندیشه های نادرست بیسوادان تحصیل کرده شکل گرفته است را تصحیح کرد و آگاهانه به گوش مردم دلیروطنم رساند بدون سانسور و فیلترینگ ..به راستی که راه سختی در پیش است.
قدم اول ما ؛ البته که همبستگی و اتحاد  و حمایت از مردم  در مقابل دولت کثیف آخوندی و ایادی آنها میباشد.اما قدم مهمتر ما رساندن آگاهی و رشد اندیشه و شکوفا کردن باورهای درست وصحیح افکار نا درست به وجود آمده در اثر بیسوادی علمی میباشد.
خواهر و برادرم وظیفه دشوارما علاوه بر تمامی فعالیتهای آخوند ستیز؛ رساندن آگاهی از مبارزه 40 ساله با رهبری و هدایت آگاهانه مسعود رجوی ؛شرکت در بحث های اینترنتی توام با حفظ آرامش  و بدون توهین و کمک به افزایش سواد سیاسی مردم عزیز وطنم از راه و روش درست  اخلاقی میباشد.باشد که دست هم گیریم و راه هم سبز کنیم و یاد و حرمت خون مجاهدین از دست رفته را گرامی بداریم و در پیکاری نو سلامتی والای اندیشه در کنار هم (س – و – ا – د ) را به درستی بیاموزیم.

زهرا بیسادی
5/9/2018