سخن روز: دعوت عناصر رژیم به جشن نوبل سوئد، بیشرمی مضاعف

خبرگزاریها گزارش میدهند که کمیته نوبل از نمایندگان کشورهای دیکتاتوری، که در این کشور سفارتخانه و یا دفتر نمایندگی دارند، دعوت کرده تا در جشن نوبل که درروز سه شنبه 10 دسامبر در استکهام برگزار می شود شود شرکت کنند.

این دعوت یک بیشرمی و دهن کجی آشکار سوئد و کمیته نوبل به انسانهائی است که از فقط به دلیل استفاده حق دموکراتیک خود برای اعتراض، در این کشورها به اشدترین مجازات محکوم میشوند.

اما در این میان دعوت از نمایندگان رژیم تروریستی حاکم بر ایران یک بیشرمی مضاعف است.این دعوت بویژه از آن جهت مصاعف است که همزمان با 10 دسامبر، روز جهانی حقوق بشر است.

کمیته نوبل به خاطر بیاورد که بسیاری از دریافت کنندگان جوایز نوبل رژيم ايران را به خاطر ضد بشریش محکوم کرده اند.

کمینه نوبل درحالی از نمایندگان رژیم در این جشن دعوت میکنند که این رژیم و نیروهای سرکوبگر آن در جریان قیام اخیر مردم، که از نیمه نوامبر شروع شده، و هنوز ادامه دارد، بیش از 1000 نفر را به شهادت رسانده و هزاران نفر دیگر را زخمی و دستگیر کرده است.

این اقدام کمیته نوبل، در دعوت از نماینگدان رژیم خون آشام، نه تنها سیلی محکمی به ایرانیانی است که برای آزادی و دموکراتیک قیام کرده اند، بلکه یک چراغ سبز به رژیم است که با شدت و حدت بیشتری به سرکوب ادامه دهد.

این اقدام همچنین سیلی محکمی به سوئدی-ایرانیانی است که به دلیل سرکوب بی حد و مرز رژیم به اینجا پناه آورده و بر علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران مبارزه میکنند.

اما این اقدام قبل از هر چیز بی آبروئی برای کشوری است که ادعای حقوق بشری بودنش گوش فلک را کر کرده است. این عمل اعتماد مبارزان مدافعان حقوق بشررا نیز خدشه دار خواهد کرد.

مجتبی قطبی