سرنگونی بیش از حد نزدیک است

بعضی از امامان جمعه علم لازم را برای تصدی این منصب ندارند، بعضی دیگر فاقد درک لازم از مصالح جامعه و منافع ملی هستند و بعضی دیگر بلندگوی افراد فرصت طلب یا مجموعه‌های قدرت طلب شده‌اند. اینها البته بخشی از امامان جمعه هستند، آنچه موجب نگرانی است این است که وجود این گروه  موجب بی‌اعتبار شدن سنگر نماز جمعه می‌شود و جایگاه مهم و مقدسی را که باید خط دهنده باشد به خط گیرنده و بلندگوی سفارشات و فرمایشات تبدیل کرده است.. ما نماز جمعه را پرجمعیت، پرصلابت و تاثیرگذار می‌خواهیم نه تاثیرپذیر. نماز جمعه باید وحدت آفرین باشد نه وحدت شکن، نماز جمعه باید مدافع افراد خدوم باشد نه مهاجم به آنان، نماز جمعه باید جایگاه النصیحه لامه المسلمین باشد و هیچ چیز را بر منافع مردم و مصالح اسلام ترجیح ندهد.

ما چه کرده‌ایم که نماز جمعه دچار چنین آفاتی شده است؟ برای باز گرداندن این نهاد مهم و حساس به جایگاهی که در شان آن است راهی غیر از انتقاد از خود، دیدن واقعیت‌ها و تجدیدنظر در راه ناصوابی که طی شده است وجود ندارد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...