شرح مزدوران مطبوعاتی رژیم از زبان رژیم

در پی جنگ و دعواهای رژیم؛ علت ازادی جیسون رضائیان افشا شده است. گفته میشود که نیروهای امنیتی سپاه دستور ازادی وی را داده است. البته هنوز در مورد قرارد داد وی با اطلاعات سپاه کاملا پرده کنار نرفته است اما تا همین جا هم معلوم است که گویا وی تسلیم خواسته های نیروهای امنیتی سپاه شده است که بعد از ازادی جبران زحمات انها را انحام بدهد و تا انجا که میتواند از سرنگونی این رژیم جلوگیری کند