شعر ای مادران….اثری از بانو سیمین بهبهانی در وصف قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال 1367

سیمین-بهبهانیای مادران…

آتش به زندان افتاد…
ای داد از آن شب، ای داد!

ابلیس می زد فریاد:
«های ای نرون، روحت شاد!»

صد نارون، قیراندود،
از دود، پیچان میشد،

صد بید بُن، خون آلود،
از شعله ، رقصان، می زاد

دیوانه آتش افروخت
وان خیل زندانی سوخت؛

خاکستر از آنان کو
تا سوی ما آرد باد؟

سنگی نه و گوری نه،
اوراق مسطوری نه،

نام و نشان از آنان
دیگر که دارد در یاد؟

نه، نه! که آنان پاکند،
روشنگر افلاکند:

هر اختری از آنان
هر شب خبر خواهد داد. * * *

سخت است، سخت، اما من
دانم که فردا دشمن

پا تا به سر خواهد سوخت
در آتش این بیداد. * * *

ای مادران! دستادست،
شورنده، صف باید بست

تا دل بترکد از دیو،
فریاد! باهم فریاد!…

سیمین بهـبهانی، پاییز 1367

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...