شليک گلوله کلاشنيکف به يکی از بنگالهای ليبرتی و مجروح شدن يکی از ساکنان

شليک گلوله کلاشنيکف به يکی از بنگالهای ليبرتی و مجروح شدن يکی از ساکنان
خانم رجوی به تأمين الزامهای امنيتی به خصوص بازگرداندن 17500 تيوال و انتقال کلاهها و جليقه های حفاظتی از اشرف به ليبرتی فراخواند

در ساعت 1950 امروز 24ارديبهشت 1393، يک گلوله کلاشنيکف که از جنوب شرقی ليبرتی شليک شده بود، به يکی از بنگالها اصابت کرد و پس از عبور از سقف بنگال، يکی از ساکنان را از ناحيه سر مجروح کردکه بلافاصله به کلينيک عراقی کمپ منتقل شد.

شليک گلوله از بيرون ليبرتی و مجروح شدن ساکنان که تا کنون بارها اتفاق افتاده است، بار ديگر زنگ خطر را در مورد آسيب پذيری و عدم امنيت ليبرتی و تهديدات مبرمی که متوجه ساکنان است، به صدا در می آورد.

مقاومت ايران از نمايندگان يونامی و کميساريا و سفارت آمريکا در بغداد می خواهد بلادرنگ به ديدار مجروح و بازديد از محل و تحقيق در اين باره مبادرت کنند

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، توجه آمريکا و ملل متحد را که بارها و به صورت مکتوب در قبال امنيت و سلامت ساکنان متعهد شده اند، اکيداً به آسيب پذيری و وضعيت خطرناک ليبرتی جلب نمود و خواستار تأمين الزامهای حداقل امنيتی در ليبرتی، به خصوص بازگرداندن 17500 تی وال و انتقال کلاهها و جليقه های حفاظتی ساکنان، از اشرف به ليبرتی شد.

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
24ارديبهشت 1393 (14 می 2014)