شوالیه پارسی – بازسازی ماشین جنایت وقتل های زنجیره ای در دولت تدبیر و امید

 

masihe

حجت الاسلام سیدمحمدعلوی وزیراطلاعات دولت “اعتدال” و”تدبیروامید” که در روزهای انتخابات دم ازتامین حقوق مردم وجبوگیری ازدست اندازی دستگاه وماموران اطلاعاتی به جان، مال وناموس مردم می زد اینک ازدومین جنایت رژیم علیه بشریت درحمله به “اردوگاه پناهندگان اشرف” دفاع می کند.

جنایتی که به همان سبک اعدام های سال ۱۳۶۷ انجام شد با این تفاوت که درتابستان آن سال درغیاب تکنولوژی اطلاعاتی وفعالان حقوق بشر چندین هزارزندانی بیدفاع به چوبه های دارآویخته شدند ودرسال ۹۲ این جنایتها درپیش چشم صدها دوربین ورسانه وهزاران فعال حقوق بشری ازطریق زدن تیرخلاص به پناهندگان تحت حفاظت سازمان ملل، دولتهای آمریکا وعراق صورت گرفت.

وزیراطلاعات حسن روحانی دست نشانده جدیدخامنه ای که درست یک هفته قبل ازآن کشتاردریک اظهارنظرعالمانه که اتفاقا مورد اعتراض شدید حامیان رهبر ازیک سو وتشویق وتمجید برخی ازاصلاح طلبان واعتدالیون ازسوی دیگرصورت گرفت گفته بود ” ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که (درفتنه ۸۸) خلافی مرتکب نشده‌اند، حل می‌کنیم و هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند”درهمان روزقتل عام پناهندگان گفته بود:

ممکن است آنها ( پناهندگان) با اراده حاکمیت عراق مقابله کرده باشند وعراق نیزازحاکمیت خود دفاع کرده باشد”.

اینکه تعداد ۱۰۰ پناهنده که تنهادفاع آنها یک کلاه خود آبی وجلیقه ضدگلوله اهدایی ازسوی سازمان ملل برای دفاع درمقابل شکارچیان انسانی چون نیروی قدس سپاه پاسداران، گروه جنایتگارحزب الله عراق تحت سرپرستی آخوند واثق البطاط ونیروهای ویژه نوری المالکی با آخرین تجهیزات کشتارجمعی بوده چه مقابله ای می توانستند داشته باشند ورژیم های دخیل در این قتل عام با زدن تیرخلاص به شقیقه این پناهندگان بیدفاع چگونه ازخوددفاع کرده اند؟ بماند ولی اظهارات امروز وزیراطلاعات دولت حسن روحانی نشان می دهد که باردیگرباندهای مرتبط با قتل عام های زنجیره ای تحت پوشش دولت ائتلافی اعتدال واصلاح تجدید سازمان یافته وعملیات تبهکارانه خودراآغازکرده اند.

برای نشان دادن مشارکت دولت حسن روحانی دراین جنایت وقتل عام هولناک که بسیاری ازایرانیان باگرایش های مختلف وحتی مخالف بامشی سیاسی مجاهدین خلق رادرداخل وخارج ازکشورجریحه دارکرده است نگاهی می اندازیم به سخنان وزیراطلاعات جدیدامنصوب شده وی ورهبری تا عمق رذالت این رژیم رابه نمایش گذاشته باشیم.

آخوند محمودعلوی نظیرسلف خود حیدرمصلحی معروف به حیدر ۰۰۷ درصدد حماسه سرایی درمورد کشتارمجاهدین بی پناه برآمده درمورد تعطیلی اشرف که سال گذشته باانتقال کلیه پناهندگان به کمپ لیبرتی انجام وتنهاتوسط ۱۰۰ نفرازپناهندگان از بخش های عمدتا تدارکاتی برای نگهداری وفروش اموال اداره می شد با شعف زایدالوصفی می گوید:

همان‌طورکه ملت شریف ایران ومردم آزادیخواه جهان خبردارشدند قرارگاه مرکزی منافقین معروف به قرارگاه اشرف دچارفروپاشی شد.”

وی بدون اشاره ومقایسه به سرنوشت رژیم ایران که پایه واساس آن برظلم وجنایت گذاشته شده است مدعی شده است که کشتار فوق توسط نیروهای ویژه (که پرونده آن درحال ارجاع به دادگاه کیفری بین المللی است) تنها یک امرعادی برای کسانی بوده است که افراد مظلومی (لابد بیگناهان وجلادانی چون سید اسدالله لاجوردی ، سردارسیدمجتبی هاشمی فرمانده نظامی گروه جنایتکارفدائیان اسلام سرهنگ علی صیادشیرازی فرمانده قتل عام مجاهدین درفروغ جاویدان آنهم با تهدید خلبانان نیروی هوایی وهوانیروزبه دادگاه صحرایی درعملیات فروغ جاویدان یامرصاد و…) راترورکرده وجو رعب وحشت رابرای مزدوران رژیم درسالهای ابتدای دهه ۶۰ فراهم کرده بودند

وی دراین رابطه گفته است: “این یک فرآیند طبیعی برای تشکیلاتی بود که پایه کارخود را براساس جنایت، ایجاد رعب و وحشت وترورگذاشته بودند؛ آن هم ترورانسان‌های مظلومی که حاضرنشده بودند که زیربارظلم استکباروننگ وعاربروند.”

وزیراطلاعات حسن روحانی برای اثبات نظریه خود نظیردیگرروحانیون حاکم که تمام جنایات خودرابه اسلام وتاریخ سرشار از خشونت وخونریزی آن منتسب وخود را تنها مفسرومخاطب قرآن می دانند می گوید:

قرآن سرانجام چنین مجموعه وگروهی را که ازمسیرخدا به سمت مسیرانحرافی، کارهای زشت وناپسند می‌رفت، انحراف صددرصد ازراه خدا وبه تمسخرگرفتن آیات الهی عنوان می‌کند؛ بنابراین پایان کارکسانی است که راه بدی وزشتی را دنبال می‌کنند وآیات الهی را تکذیب می‌کنند وبه تمسخرمی‌گیرند.”

آخوندعلوی درچارچوب استراتژی رژیم درانتساب این جنایت هولناک به مردم عراق ( ونه نیروهای ویژه قدس سپاه پاسداران، نوری المالکی وحزب الله عراق) فریبکارانه چهره واقعی خود وحسن روحانی رابه نمایش گذاشته می گوید:

با اقدامات آن‌ها(پناهندگان مجاهد) شعله خشم ملت عراق زیانه کشید و این جنایتکاران را درشراره خود تبدیل به خاکستر کرد. اراده ملت مظلوم عراق، ابتدا ماشین جنگی عاریتی آنان را ازکارانداخت وعناصرموثرآنان را به کیفرجنایتشان رساند و سپس بساطشان را ازخاک و سرزمین خود جمع کرد وبه زباله‌دان تاریخ افکند.”

وی درحالیکه دروغ ساخته شده توسط رژیم درمشارکت مجاهدین درسرکوب ملت عراق بارها توسط رهبران سیاسی آن کشورابرازشده وجعلی بودن آن موردتاکید قرارگرفته است می گوید:

فروپاشی قرارگاه اشرف تجلی اراده مظلومان عراق است که هم انتقام خون به ناحق ریخته مردم این کشورراگرفتند وهم مرهمی برزخم‌های بی‌شمارمردم ایران اسلامی نهادند که از ددمنشی‌های این گروهک، زخم‌های بی‌شماری بر تن خود داشت.” و وقیحانه درادامه دروغ های خود می گوید: ” ما این اقدام قهرمانانه ملت عراق را به مردم آن کشوروهمچنین ملت ستمدیده ایران اسلامی تبریک گفته، خدای متعال را به خاطراین پیروزی دوملت عراق وایران شاکریم.”

وزیراطلاعات رژیم نظیردیگرمقامات اطلاعاتی وامنیتی رژیم که طی سی سال گذاشته بارها ادعا کرده اند سازمان مجاهدین خلق ایران رانابود کرده اند ولی باهرواقعه که سرنگونی رژیم را هدف قرارمی دهد ازرهبران ومرکزیت این سازمان بعنوان عامل اصلی درفتنه ها وبحران ها نام می برد دراین جنایت تازه نیزمدعی شده است که این سازمان (یا گروهک) بافروپاشی مواجه شده است!؟.

محمودعلوی با درماندگی ازمقاومت وعدم تسلیم اعضای سازمان مجاهدین خلق وشورای ملی مقاومت طی بیش ازنیم قرن مبارزه با سه رژیم ایران وعراق وبارهارفتن تاپای مرگ که آخرین آن جنایت بیرحمانه دراشرف می باشد ملتمسانه درنقش دایه مهربان ترازمادراشک تمساح ریخته وبافراموش کردن دروغ های قبلی خود که مجاهدین با پولهای بادآورده دریافتی ازسوی سازمانهای جاسوسی وادعای مبارزه سیاسی درحال خوشگذرانی وعشق وحال می باشند می گوید:

جا دارد آن‌هایی که فریب این گروهک را خورده‌اند وسال‌ها زندگی را درتلخی های دربه ‌دری، آوارگی وحصرفکری و روحی تجربه کردند به عقل واندیشه خود مراجعه کنند که این مسیرسرنوشتی جزاین ندارد”.

وزیراطلاعات روحانی بدون اشاره به سرنوشت محتوم تبهکارانه خود وتعطیلی عقل وشعوردررهبران نظام ونیز وابستگی رژیم به اراده ابرقدرتهایی چون روسیه وچین که دربحران سوریه شاهد آن هستیم می گوید:” خداوند متعال همه ما راعاقبت به خیر کند”.

وی بدون توجه به تعطیلی عقل وشعوردرسران رژیم که حتی آتش آن دامان عناصری چون هاشمی، خاتمی، موسوی وکروبی وصدها مدیروماموررژیم رانیزدربرگرفته است خطاب به مبارزین سازش ناپدیرشورای ملی مقاومت می گوید:”مقتضای عقل واندیشه این است که به آغوش ملت مسلمان ایران بازگردند واگردست‌شان به خون انسانی آلوده نشده است، ازگذشت و بزرگواری ملت ایران (بخوانید رهبری ومافیای همراه وی) برخوردارشوند، دردامان این ملت زندگی انسانی خود را دنبال کنند وبه این دربه دری خود پایان دهند. مطمئن باشید جریانی که پشت به ملت خود می‌کند، سرانجامی جزمزدوری و دریوزگی بیگانگان وجزسقوط وفروپاشی ندارد”.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...