شورای امنيت ملی آمريکا: رژيم ايران حق غنی سازی اورانيوم ندارد

شورای امنيت ملی آمريکا با صدور بيانيه يی اعلام داشت که آمريکا نمی پذيرد رژيم ايران از « حق» غنی سازی برخوردار باشد.

این بیانیه میافزایداز آنجا که هر برنامه ای طبق تعريف، مشروط به تصميم ٥ + ١ است غنی سازی اورانيوم برای رژيم ايران « حق» محسوب نمی شود

در ادامه بيانيه شورای امنيت ملی آمريکا آمده است: قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد هنوز اهرمی در اختيار ما قرار می دهد که عليه رژيم ايران استفاده کنيم و اگر اين رژيم با اعمال محدوديتهای ما موافقت نکند، ما شرايط آن را به وضعيت گذشته و اجرای تعهدهای بين المللی تغيير خواهيم داد و اين رژيم مشمول اقدامات تنبيهی خواهد شد.