شورای امنیت ملی آمریکا: رژیم ایران حق غنی سازی اورانیوم ندارد

شورای امنیت ملی آمریکا با صدور بیانیه یی اعلام داشت که آمریکا نمی پذیرد رژیم ایران از « حق» غنی سازی برخوردار باشد.

این بیانیه میافزایداز آنجا که هر برنامه ای طبق تعریف، مشروط به تصمیم ۵ + ١ است غنی سازی اورانیوم برای رژیم ایران « حق» محسوب نمی شود

در ادامه بیانیه شورای امنیت ملی آمریکا آمده است: قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد هنوز اهرمی در اختیار ما قرار می دهد که علیه رژیم ایران استفاده کنیم و اگر این رژیم با اعمال محدودیتهای ما موافقت نکند، ما شرایط آن را به وضعیت گذشته و اجرای تعهدهای بین المللی تغییر خواهیم داد و این رژیم مشمول اقدامات تنبیهی خواهد شد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...