شورای ملی مقاومت ایران: اعدام یک زن و سه جوان در ایران

ايران: اعدام يك زن و سه جوان كه به هنگام بازداشت كمتر از 18 سال داشتند/

خانم اشتون در حالي به تهران ميرود كه از ابتداي سال 2014 بيش از 150تن اعدام شده اند.

رژيم زن ستيز آخوندي، فرزانه مرادي يك زن جوان 25ساله را پس از تحمل 6سال حبس در روز 13 اسفند در زندان اصفهان به دار آويخت. اين حكم جنايتكارانه به رغم مخالفتهاي گسترده داخلي و بين المللي و بدون اطلاع به وكيل وي انجام شد. از اين زن نگونبخت كه قرباني حاكميت يك مشت آخوند فاسد و مرتجع بود، يك دختر خردسال به جا مانده است. او به هنگام اعدام به لحاظ جسمي و روحي در وضعيت وخيمي به سر مي برد و وضعيت متعادلي نداشت.

در روز 12 اسفند نيز يك جوان 23ساله به نام مهراس در زندان جويبار به دار آويخته شد. او به هنگام بازداشت و ارتكاب جرم انتسابي 17ساله بود. يك روز قبل از آن نيز (11  اسفند) يك جوان 23 ساله ديگر در زندان مركزي زاهدان مخفيانه به دار آويخته شد. او نيز در هنگام بازداشت تنها 17سال داشت.

در  روز  چهارشنبه 7اسفند نيز در يك اقدام جنايتكارانه 6 زنداني مخفيانه و به طور جمعي در زندان گوهردشت كرج اعدام شدند. يكي از اعدام شدگان رضا گنج لو 20 ساله بود كه هنگام دستگيري كمتر از 16سال داشت و چهار سال در بند جوانان زندان گوهر دشت زنداني بود.

بدين ترتيب تنها در فاصله روزهاي 7تا 13 اسفند ماه سه زنداني كه در هنگام بازداشت زير 18سال داشتند، به دار آويخته شدند.

در شرايطي كه اعدامهاي خودسرانه و جمعي ابعاد هر چه بيشتري به خود مي‌گيرد، و در 65روز اول سال شمار اعدامها از 150 گذشته است. مماشات با جلادان حاكم بر ايران و پراكندن توهم اعتدال و ميانه روي در اين رژيم تنها آنها را در اعدام وشكنجه و كشتار جري تر مي‌كند.

سفر خانم اشتون نماينده عالي اتحاديه اروپا به تهران در بحبوحه اين اعدامها از سوي رژيم ايران تأييدي بر سياست كشتار و سركوب اين رژيم تلقي مي‌شود و به همين خاطر مقاومت ايران از خانم اشتون مي‌خواهد با لغو اين سفر بر درد و رنج مردم ايران نيفزايد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

14اسفند1392 (5مارس2014)