شورای ملی مقاومت ایران: فراخوان برای نجات ۶ زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می برند

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی و ارگانهای حقوق بشری را به اقدامی مؤثر و فوری برای نجات جان 6زندانی سیاسی که در زندانهای قزل حصار و گوهردشت کرج و زندان مرکزی تبریز بر اثر اعتصاب غذا در شرایط وخیمی قرار دارند، فرا می خواند.

چهار زندانی سیاسی کرد اهل سنت به نامهای حامد احمدی، کمال ملایی، و جمشید و جهانگیر دهقانی (دو برادر) که صرفاً به خاطر اعتقادات مذهبی شان به اعدام محکوم شده اند، امروز 14تیر ماه، در بیست و چهارمین روز اعتصاب غذای خود در زندان قزلحصار کرج به سر می برند. آنها خواستار لغو احکام اعدام و بازگشت به زندان گوهردشت هستند. آنان از ضعف شدید جسمی، افت شدید فشار خون و خونریزی معده رنج می برند. ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻭ ﺟﻬﺎنگیر ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ طی روزهای گذشته دچار بیهوشی شدند.

دژخیمان چند هفته است این زندانیان را با لباس مخصوص اجرای حکم اعدام در سلولهای انفرادی نگه داشته و برای شکنجه روانی به سراغ آنان می روند و می گویند می خواهیم شما را اعدام کنیم. آنها همچنین از دادن لباس و سایر وسایل مورد نیاز و حتی پتو به این زندانیان خودداری می کنند تا آنان را به خاتمه اعتصاب غذا وادار کنند.

خانواده های این چهار زندانی نیز در اعتراض به احکام اعدام و انتقال فرزندانشان به قزل حصار که محل نگهداری مجرمان عادی است، از 12روز قبل دست به اعتصاب غذا زده اند.

حال زندانی سیاسی رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز بر اثر 36روز اعتصاب غذا به وخامت گراییده است. وی در اعتراض به تبعید از بند 350 اوین به زندان گوهردشت از روز 11خرداد دست به اعتصاب غذا زده است. لطیف (آراز) حسنی، از زندانیان سیاسی زندان تبریز که از 49روز قبل در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده، نیز در وضعیت نگران کننده یی به سر می برد. وی از بیماری قلبی رنج می برد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
14تیر1393 (5ژوییه2014)