صدیقی: مردم نباید به اشخاص بدنام شورای شهر رای دهند

نمره موقت تهران کاظم صدیقی گفت: “برخی می‌خواهند بین جمهوریت و ولایت کم و زیاد کنند. مردم نباید به اشخاص بدنام در شورای شهر رای دهند.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس کسانی نباشد که با چشم و ابرو آمدن بیگانگان توافق‌نامه‌های آنچنانی را امضا کنند .