صد جنازه کفن پیچ در یکی از پارک‌های تهران!

جنازهیک خبرانزجار آور ومشمئزکنننده درحاکمیت ولایت فقیه :

شام‌گاه یکشنبه (۱۲ مهر-۴ اکتبر) شهروندانی که از “پارک نهج‌البلاغه” در شمال غربی تهران عبور می‌کردند با نزدیک به صد جسد کفن‌پیچ روبه‌رو شدند که در مسیر پیاده‌روی این پارک قرار گرفته بود.

وب‌سایت “ایران‌خبر نوشته که صحنه‌ی پدیدآمده «باعث ایجاد شوک، اضطراب و ترس به خصوص برای کودکان و سالمندان شده است. علی درویش قائم مقام شهرداری منطقه 2 تهران این اقدام را خودسرانه! خوانده که موجب اعتراض بسیاری ازشهروندان شده است.

جمهوری جهل وجنون وجنایت گویی روزگارشان بدون تابوت واجساد قربانیانشان سپری نمی شود. بی سبب نبود که دجال ضد بشراولین روضه نحسش را درقبرستان ایراد کرد درحالی که دانشگاه تهران درآن دوران سنگرمقاومت ومبارزات جوشان مردم بود.

بی دلیل نبود که آغازجنگ ضد میهنی برای خمینی نعمتی خدادادی بحساب آمد. بی جهت نبود که خمینی آرزو داشت جنگ را تا خرابی آخرین خانه ها درمیهن درزنجیرادامه بدهد.

گسیل گله های بسیجیان وقربانیان رژیم بسوی میدانهای مین ازهمین ایدئولوژی مرگ برمیخاست. فتوای قتل عام بیش ازسی هزارزندانی سیاسی ناشی ازاین مرام نحس بود.

راه انداختن کارناول تابوت استخوانهای پوسیده قربانیان جنگ ناشی ازاین اراده بود.

ایجاد بلوا وآشوب در مراسم حج وکشتارحجاج درمکه درنهم مرداد 1366 برهمین منبی صورت گرفت. دراین کشتارآخوند ساخته بیش ازصدها نفرجان باختند.

انفجارحرم امام رضا توسط سربازان بدنام وزارت اطلاعات درروز سی خرداد 1373 وکشتارزواربی گناه تنها وتنها میتواند ازآخوندهای خمینی صفت برآید وبس.

دفن اجساد کشته های جنگ درمیادین شهرها، درصحن دانشگاه و حتی پارکها و… برای نشن دادن حاکمیت کفن ودفن، تابوت وگور حکومت قرون وسطیی آخوندیست.

آخوندها موجوداتی بحران زا وبحران زیی هستند. جانورانی که بدون بحران گویا نمی توانند لحطه ای  به زندگی نکبت بارخودشان ادامه بدهند.

باتوجه به نمونه های ذکرشده وبسیاری دیگرمیتوان حدث زد که گورکنان عمامه بسرمیتوانند درمهندسی حادثه اخیرمکه نیز بی تاثیرنباشند.

فراموش نکرده ایم دربمگذاری حرم امام رضا همین خامنه ای ساعتی بعد انگشت اتهام را بسوی دشمن اصلی خویش، مجاهدین خلق نشانه گرفت. ادامه جنگ گرگها فاش کرد که مزدوران رژیم دست اندرکار انفجام حرم بوده اند.

درهمین حادثه مرگباراخیرهم خامنه ای پیشتازبود. یقه درانی کرد برای کشته های مکه والدرم وبلدرمهای کذایی و…

فرهنگیان ، ازکارمندان سابق سفارت ملاها دربلژیک فاش کرد که حادثه مکه توسط بعثه رهبری وپاسداران خامنه ای صورت گرفت. این دیپلمات سابق گفته است بیش ازپنچ هزارتن ازپاسداران وتعدادی ازسرداران کلیدی دست اندرکارعملیات بوده اند وگویا بساطشان بخاطرهوشیاری دست اندرکاران عربستانی نمی گیرد. اگراین نظریه درست باشد به نظرمیرسد که خامنه ای بازهم چوپ وپیازرا باهم بلعیده است.

خامنه ای واعوان وانصارش بسیار کوشیدند تا با ایجاد فضای جنگ ساختگی وبحران سازی وبرسروسینه زدن، گریزگاهی برای برون رفت ازبحرانهای لاعلاج پیدا نمایند.

گویا سان دیدن ازاجساد قربانیان وسینه زدن ملت همیشه درصحنه! افاغه نکرده است.

ناچارا دست بدامان ماکت اجساد وکفنهای ماکتی! شده اند. قبلا ماکت امام قلابی را همگان دیده بودند. حالا آخوندها دست به دامان جنازه کفن پیج درانظارکودکان وسالمندان شده اند.

بیچاره شب پرستان تیغ به کف وتابوت بردوش با خشم آتشین مردم درآینده نه چندان دور چه خواهند کرد؟!

محمد قرایی- سوئد

مهرماه 1394