عفو بین‌الملل: کشتار دستکم 23 کودک به دست نیروهای امنیتی در اعتراضات آبان ماه

سازمان عفو بینالملل در ادامهی تحقیقات خود به شواهدی دست یافته است که نشان میدهد نیروهای امنیتی ایران دست کم 23 کودک را در جریان اعتراضات سراسری در آبان 1398 کشتهاند.

بنا به یافته های این تحقیقات، دست کم 22 نفر از این افراد بر اثر استفادهی غیرقانونی نیروهای امنیتی از مهمات مرگبار علیه معترضان غیرمسلح و رهگذران جان باختهاند. جانباختگان شامل 22 پسر 12 تا 17 ساله بودهاند و همچنین دختربچهای که گفته میشود بین 8 تا 12 سال سن داشته است. جزییات مربوط به این یافتهها در گزارشی تحت عنوان »به بچههایمان شلیک کردند« – کشتار کودکان در اعتراضات آبان 1398 منتشر شده است.

فیلیپ لوتر، مدیر پژوهشها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل میگوید: »در ماههای اخیر، ابعادهولناک استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی ایران از سالحهای مرگبار برای سرکوب اعتراضات آبان ماه هرچه بیشتر در معرض دید قرار گرفته است. با این حال، باز هم تکاندهنده است که ببینیم این همه کودک قربانی این قساوت شدهاند.

تحقیقات مستقل و بیطرفانهای باید در مورد این کشتارها انجام شود و آمران و عامالن باید در دادگاههای عادالنه مورد محاکمه قرار گیرند.« شواهدی که عفو بینالملل در این زمینه گردآوری کرده برگرفته از ویدئوها و عکسها، گواهیهای فوت و جوازهای دفن، روایتهای شاهدان عینی و بستگان، دوستان و آشنایان قربانیان و همچنین اطالعاتی است که فعاالن حقوق بشر و روزنامهنگاران در اختیار عفو بینالملل قرار دادهاند.

در دستکم 10 مورد، عفو بینالملل، با توجه به شرح جراحتها در گواهیهای فوت و جوازهای دفن که مورد بررسی قرار داده و یا با اتکا به اطالعاتی که از منابع موثق به این سازمان رسیده، دریافته است که مرگ کودکان در نتیجهی شلیک گلوله به سر یا سینه آنها بوده و این نشان میدهد که نیروهای امنیتی به قصد کشتن شلیک کرده بودند. در 2 مورد از این 10 مورد، جراحات هولناک ناشی از اصابت گلوله به این کودکان در جوازهای دفنشان شرح داده شده است.

در یکی از این گواهیها به صدماتی از جمله »خونریزی«، »لهشدگی مغز« و »خردشدگی استخوان جمجمه« اشاره شده است. در یک گواهی دیگر علت مرگ »خونریزی وسیع داخلی« و »پارگی قلب و ریه« ذکر شده است.