علی جان میگفت این خامنه ای خیلی خبیث است و جنایتکار

“درمیان مردم ما کسانی که به کشورشان افتخارمیکنند کم نیستند، ولی مادرتلاشیم نسلی را بسازیم که کشورمان به آنها افتخارکنند”  ابراهام لینکلن

مجاهد خلق علی خلخالی پس از چهاردهه مجاهدت و مبارزه با دو دیکتاتوری، روز بیست وچهاردیماه نود وشش در آلبانی بر اثر بیماری قلبی درگذشت و به کاروان درخشان ستارگان کهکشان آزادی پیوست. ویکتورهوگو شاعرونویسنده فرانسوی یک بارگفت: برای دیده شدن تلاش بیهوده نکن، به کمال که برسی دیده میشوی. “علی”” بخاطرمجاهد بودن ومجاهد ماندن” و”انسان بودن وانسان ماندش” تاآخرین نفس ، درتاریخ ایران وایرانی ماندگارشد.. درود برا و مرامش باد..

“علی” را سی واندی سال پیش اولین باردرجنبش ملی مجاهدین مشهد دیدم. چست وچالاک، شاد وخندان وشتابان برای انجام وظیفه های انقلابی اش. یکی دوباردیگرهم قبل ازعزیمتش به زندان لیبرتی زیارتش کردم.آخرین بارکه دیدمش برغم گذرعمروکسالتی که داشت هنوزهم شوخ طبعی وقاه قاه خنده هایش را حفظ کرده بود. موقع پخش اخبارسیمای آزادی شش دانگ حواسش جمع بود. دوستان وهمرزمانش را که میدید چشمانش ازشعف وشادی میدرخشید وگونه هایش گل می انداخت وبا خوشحالی به نفربغلی اش توضیح میدا که فلانی است … باهم زیاد کارکرده ایم. برغم کهولت وبیماری اش، حافظه ای بسیارقوی برای یاد آوری نام ونشان وسابقه مبارزاتی همسنگرانش داشت.

سرناهار وشام عادت داشت تکه های اضافی نان را جمع کرده ودرفرصتی مناسب به پرندگان برساند. یک روزکه نایلون بدست منتظرآمدن مرغان دریایی ایستاده بود وخیره به آسمان آبی ، بدون اینکه متوجه باشد نزدیک شدم ودرحالی که نوازشش میکردم گفتم:

علی جان ! روزی را انتظارمیکشم که درمشهد ودرصحن امام رضا من وتو وخیلی های دیگرگندم بدست سراغ کبوتران حرم برویم.  قاه قاه خندید وگفت انشاله …

فرصت که میکرد ازخاطراتش برای ما میگفت. روزی پس ازاخباردستم را گرفت و جملاتی درمورد ولی فقیه پوشالی گفت. میگفت من به این خامنه ای فلان فلان شده خیلی کمک کردم. همه جورکمکش کرده ام. نخست فکرمیکردم آدم است ! بعد ها متوجه شدم خیلی نامرد است ! نامرد که  خیلی کم است ، خبیث است وجنایتکار… ببین چه جناتی درحق مردم خودش ومنطقه کرد.

مجاهدان وهمرزمانی که با اوبودند برایم  ازمبارزات درخشان، فداکاریهای بی نظیروتلاشهای جانانه او بسیارمیگفتند.

علی جان، هم اکنون به فرزند دلیرمجاهدش وبه هزاران هزارجاودانه فروغ آزادی پیوسته است.

نام ویادش جاودان وراه ورسمش ماندگار وپررهروباد.

محمد قرایی- سوئد
دیماه نودوشش

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...