فدريكا موگريني: موضوع نقض حقوق بشر توسط رژيم ايران ربطي به مذاكرات هسته‌ای ندارد

فدريكا موگريني رئيس آتي سياست خارجي اتحادية اروپا تأكيد كرد كه موضوع نقض حقوق بشر توسط رژيم ايران ربطي به مذاكرات هستهيي ندارد و ما همچنان اين موضوع را با اين رژيم مطرح خواهيم ساخت.

وي در جلسة استماع كميتة روابط خارجي پارلمان اروپا مذاكرات هستهيي با رژيم آخوندي را «بسيار دشوار» توصيف كرد، و گفت: «بهنظرم يا تا قبل از 24 نوامبر به توافق دست مييابيم يا بعد از آن دسترسي به توافق بهشدت دشوار خواهد بود».

موگريني، تصريح كرد: «… (مذاكرات هستهيي) بههيچ عنوان ربطي به موضوع حقوق بشر ندارد. بايد اين دو موضوع بهطور كامل از هم جدا بمانند حقوق بشر بيش از اينها اهميت دارد كه بخواهيم آنرا وارد هرگونه مذاكرة ديگري بكنيم».

وي در ادامه، گفت: «آنها مذاكره بر سر پروندة اتمي را بدون در نظر گرفتن نقش منطقهيي (رژيم) ايران پيش ميبرند و بر سر حقوق بشر نيز بايد چنين باشد، و آنها همواره و هميشه موضوع حقوق بشر را با مقامهاي (رژيم) ايران مطرح خواهند كرد».