فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به مناسبت روز دانشجو

هفته خیزش و اعتراض در هر فرصت, هر زمان و هر مکان
با شعارهای: «مرگ بر دیکتاتور», «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «زنده باد ارتش آزادی»

هموطنان عزیز!
جوانان قیام آفرین!
دانشجویان مبارز و مجاهد!
۱۶آذر، روز دانشجو، فرا می رسد؛ روزی که یادآور شهادت سه دانشجوی پیشتاز دانشکده فنی دانشگاه تهران در ۱۶آذر سال ۱۳۳۲به دست نیروهای سرکوبگر دیکتاتوری پیشین است؛ و یادآور سلسله یی، بی پایان، از خیزشهای دانشجویی در برابر دو دیکتاتوری با شعارهای پرطنین آزادی!

– از شعله ورشدن دانشگاهها در هر۱۶آذر، به رغم سلطه ساواک و دیکتاتوری پیشین، تا پرالتهاب ترین روزهای قیام و انقلاب ضدسلطنتی و سخنان رهبر مقاومت پس از آزادی از زندان با شعار: «زنده باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران»! سرآغاز رویارویی «با دجالیت انقلاب اسلامی» و سارقان انقلاب در اردوی خمینی.

– از سلسه تظاهرات و اعتصابهای مستمر دانشجویی پس از اشغال دانشگاهها با کودتای ضدفرهنگی ارتجاع تا خیزشهای بزرگ جوانان و دانشجویان هم چون قیام تیرماه ۷۸ و رویاروییهای فراموشی ناپذیر با نیروهای سرکوبگر رژیم در سلسله قیامهای سال ۸۸ که رژیم ولایت فقیه را از بنیاد به لرزه در آورد و حقانیت و حتمیت سرنگونی آن را به دنیا نشان داد

جوانان قیام آفرین!
دانشجویان ایران زمین!
۱۶آذر، روز دانشجو، بار دیگر فرامی رسد. سازمان مجاهدین خلق ایران، با درود به روانهای پاک دانشجویان مجاهد و تمامی شهیدان دانشجو که جان خویش را فدیه راه آزادی و مبارزه با دیکتاتوری مذهبی ولایت فقیه کردند، عموم دانشجویان، دانش آموزان و جوانان آزاده و اشرف نشان ایران را به برپایی هفته اعتراض و قیام در هر فرصت، هر زمان و هر مکان با شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «زنده باد ارتش آزادی» فرامی خواند.

خامنه ای، مانند همه دیکتاتورهای مفلوک و محکوم به سقوط، درمانده در باتلاق بحرانهای مرگبار درونی و در حال دست و پا زدن در تله اتمی و خطر زهرخوران تحمیلی، و به رغم تمامی دعاوی مسخره و نمایشی اعتدال و میانه روی، هیچ «تدبیر» ی جز اعدامهای فزاینده و کشتارهای جمعی از جای جای میهن اسیر تا شهر شرف و پایداری، نمی یابد تا شاید بدینوسیله مانع سر باز کردن اعتراضات و قیامهای مردمی شود و به ویژه نسل جوان و آگاه و دانشجو را با تشدید فشار مرعوب و خاموش کند.

دانشجویان آگاه و پیشتاز!
جوانان مبارز و مجاهد!
در گرامیداشت ۱۶آذر، روز دانشجو، بپاخیزید و خروش آزادی را در دانشگاههای سراسر کشور طنین افکن کنید.

در تاریکی ارتجاع و دیکتاتوری، در همبستگی با توده های مردم به جان آمده به ویژه کارگران و در همراهی با خانواده های زندانیان سیاسی و شهیدان راه آزادی، شعله های پایداری را با جسارت اشرف نشان و در عزم راسخ انقلابی برای سرنگونی فاشیسم مذهبی، در همه جا برافروزید.

نصر من الله و فتح قریب – مرگ بر این رژیم مردم فریب
سلام بر خلق ـ سلام بر آزادی- درود بر رجوی
ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور
۳آذر ۱۳۹۲.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...