فراخوان مقاومت ايران براي توقف اعدام 12 زنداني و رسيدگي به خواستهاي زندانيان اعتصابي در زندانها

مقاومت ايران عموم مراجع و ارگانهاي حقوق بشري را به يك اقدام فوري براي نجات 12زنداني كه در خطر اعدام هستند فرا مي خواند و خواستار رسيدگي به خواستهاي زندانيان اعتصابي در زندانهاي قزل حصار، اروميه و ديگر زندانيان در زندانهاي شهرهاي مختلف كشور است.

روز دوشنبه 10 آذر دژخيمان رژيم 12زنداني را از زندانهاي قزل حصار و زندان زنان قرچك ورامين براي اجراي احكام اعدامشان به سلولهاي انفرادي زندان قزل حصار منتقل كردند. يك زنداني به نام احمد عزيزي و همسرش و يك زنداني تبعه افغانستان در شمار زندانيان انتقالي به سلولهاي انفرادي هستند.
به دنبال آن، تمامي زندانيان بند 2 ز ندان قزل حصار در اعتراض به اعدامهاي جمعي و به منظور توقف اعدام همزنجيران خود از صبح روز دوشنبه دست به اعتصاب غذا زده‌اند. صرفا طي يك ماه گذشته چهار سري اعدام جمعي در اين زندان صورت گرفته است. در بند 2 اين زندان بيش از 6000زنداني در شرايطي طاقتفرسا رويهم تلنبار شده اند كه بيشتر  آنها از محكومان به اعدام يا در صف صدور حكم اعدام هستند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
10آذر 1393 (اول دسامبر 2014)