فراخوان مقاومت ایران به پذيرش پناهجوياني كه از جهنم رژيم آخوندي گريخته اند

مقاومت ايران دولتهاي يونان و مقدونيه را به پذيرش پناهجوياني كه از جهنم ستم و جنايت رژيم آخوندي گريخته و خود را از ايران به مرز هاي اين كشورها رسانده فرا مي خواند و ضمن تفاهم با مشكلات مردم و دولت اين كشورها به خاطر ورود صدها هزار پناهجو تاكيد مي كند مخالفان فاشيسم ديني حاكم بر ايران كه 120 هزار اعدام سياسي را در كارنامه خود دارد طبق كنوانسيون 1951 ژنو و همه عرفها و استانداردهاي شناخته شده بين المللي شايسته برخورداري از حق مقدس پناهندگي هستند.
بيلان دو سال رياست جمهوري روحاني چيزي جز تشديد سركوب شامل 2000 اعدام و قطع دست و پا و اسيدپاشيدن بر صورت زنان و دختران و گسترش فاجعه بار فقر و فحشا و اعتیاد نیست.
قطعنامه هفته گذشته كميته سوم مجمع عمومي ملل متحد و محكوميت شديد نقض حقوق بشر در ايران كه در روز 28آبان به تصويب رسيد، شبهه یی در ضرورت اولويت دادن به پناهجويان ايراني باقي نمي گذارد. اين قطعنامه نگرانی جدی خود را از شمار بالاي اعدامها در نبود سيستمهاي حفاظتي شناخته شده بین المللی از جمله اعدام نوجوانان و افرادي که در زمان ارتکاب جرم كمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و همچنين از شکنجه یا سایر مجازاتهاي بیرحمانه و تبعیض و دیگر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران و اقلیتهای قومی و زبانی و مذهبی ابراز كرده و خواستار پايان دادن به آنها در قانون و در عمل شد.
شماری از پناهجویان ایرانی گریخته از جهنم آخوندی که برای پناهندگی در کشورهای اروپایی كه در هفته های اخیر در سوز سرما در این مناطق مرزي متوقف شده اند پلاكاردهايي در دست دارند كه روي آن نوشته اند:‌ «در ایران حقوق بشر نیست»، «ما آزادی می خواهیم».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۴ آذر ۱۳۹۴ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۵)