فریاد مرگ بر دیکتاتور دانشجویان در تهران+ فیلم

علیرغم اینکه رژیم درمانده با گاز اشک اور سعی در متفرق کردن ذانشجویان شجاع میکند اما نها فریاد مرگ بر دیکتاتور سر میدهند.

دانشجویان شجاع دانشگاه‌ها در مواجه با انبوه ماموران ضد شورش و امنیتی و لباس شخصی که در سمت نرده‌های دانشگاه تهران برای حمله به دانشجویان موضع گرفته بودند؛ شعار می‌دادند:«پشت به دشمن رو به میهن»

هم‌زمان در شبکه‌های مجازی برای سه‌شنبه ۱۱ دی برای تجمع فراخوان داده شده است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...