فریماه سیمفروش: من تنم می‌لرزه

 etesabمن تنم می‌لرزه

وقتی‌ دختر بچه‌ا‌ی در چراغ قرمز چهارراهی

دستش را به ‌تمنای فروش یک بسته آدامس

وای بر من، وای بر تو

من تنم می‌لرزه

که چرا تو، چراغ قرمز را میبینی‌

و نه آن دخترک کوچک را

 

من تنم می‌لرزه

و هزاران نفرین بر “حقوق بشر آدم ها 

که چرا باید نوجوانیِ اعدام شود

به کدامین گناه،‌ای سنگدلان

 

باز هم میگویم “من تنم می‌لرزه

اعتصاب غذا در همه جای  دنیا – و همه ساکت ساکت

ای حقوق بشرِ کور و کر

در کجا و داده ای

خاک بر سر را به جان، خریده ای

 

من تنم می‌لرزه

و نمیدا نم به کدامین باید اندیشید و از کدامین باید ترسید

چراغ قرمز

دخترکِ کوچک

نوجوانِ اعدامی

فریماه سیمفروش، یوتبوری

2013 12 06

                   

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...