فیلم؛ کارگران: کارگر بیچاره، اعدام باید گردد

شعار کارگران هپکو در مقابل سازمان خصوصی سازی: «کارگر بیچاره، اعدام باید گردد؛ مفسد اقتصادی، آزاد باید گردد

کارگران هپکو ۹ ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند و تولید کارخانه نیز تقریباً متوقف شده است

 

 

 

 

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...