فیلمهای جدید از تجمع گسترده خانواده زندانیان مقابل زندان اوین – 19 دی 96

فیلمهای که هم اکنون بدستمان رسیده از تجمع خانواده‌های زندانیان دراویش و دانشجویان مقابل زندان اوین
فیلمهای رسیده مقابل زندان اوین – تجمع خانواده دستگیر ‌شدگان 19دی 96:
شعار الله اکبر خانواده‌های زندانیان و دانشجو، دراویش آزاد باید گردد.
 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...