فیلم سخنرانی خامنه ای: به درک که تحریمها را لغو نمی کنند…

خامنه ای در وحشت از سرنگونی به سرکوب بیشتر و برچیده شدن هر نوع آزادی تاکید کرده و می گوید باور های مردم نسبت به نظام از بین رفته است

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...