فیلم – مستندی از مردم فریبی ها، حیله گری ها و شیادی های آخوند حسن روحانی

مستندی از فیلمهای سخنرانی های آخوند حسن روحانی در مناظرات انتخاباتی و سخنرانی وی پس از سرکوب خونین قیام دانشجویان در 18 تیر 1378، در نماز جمعه ی تهران