فیلم – کنفرانس برلین در سال 1379 از منظری دیگر و با مستنداتی دیگر

تنها نکه ای که در اینجا نیاز به ذکر آن است، سخنان هموطن سرنگونی طلبمان خانم شادی امین است که قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال 1367 را «تنها» به حساب نیروهای مارکسیست می گذارند. حال آنکه واقعیت آن است که اکثریت زندانیان سیاسی قتل عام شده در تابستان خونین سال 1367 وابستگی اعتقادی، ایدئولوژیک و سازمانی به سازمان مجاهدین خلق ایران داشتند. در غیر اینصورت باید به تمامی هموطنان عزیز سرنگونی طلب بویژه دوستان مارکسیست معترض در این جلسه دست مریزاد گفت.
جاودانه باد یاد و خاطره تمامی شهدای قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 با هر اندیشه، ایدئولوژی و مرامی